wprowadzenie zwolnienia podatkowego z podatków od dochodów kapitałowych wyłącznie dla inwestorów może wprowadzić spory zamęt  . jeżeli jednak spojrzymy na ten zamysł obiektywnie. to przeciętny kowalski może uwierzyć ,że skoro nowy podatek od dochodów dla tfi omija inwestorów indywidualnych , tzn ,ze zyski może mieć i głównie ma tfi. jednak osoby znające się na rynku kapitałowym wiedzą ze na kilkadziesiąt działających funduszy niewielu niewiele z nich zarabia. wiec o co chodzi tym razem?będę śledził losy tej inicjatywy ,zobaczymy co się stanie w najbliższym czasie. dla mnie jako gracza frontowego jest to rzecz arcyciekawa.w zależności od rozwoju sytuacji będę starał się zaproponować rozwiązania. trzeba pamiętać jedno  rynek nie jest dla amatorów!
foto

Posted on 28 June 2015 to schooltrading01
28 June 2015 Taxation of capital gains to hit the TFI Government proposal to introduce a 20 percent tax on capital income dramatically worsen the already poor condition of the Investment Funds, consider the representatives of the capital market. On the other hand, however, this may cause a rise in share prices on the stock exchange. On Friday, the government adopted the project of the Ministry of Finance concerning amendments to the Income Tax Act from individuals. It involves a 20 percent taxation on interest from bank deposits and income from shares in equity funds. The Minister of Finance ensures that tax does not cover direct investment in shares, which had previously been considered. The proposal of the Ministry of Finance indicates that the stock-market investments are treated unequally. If investors will buy the shares themselves then avoid the tax, however, if the buy units in the fund equity, return on investment will be reduced by 20 percent. According to experts, if the law will come into force in the form proposed by the government, this will be the outflow of clients with investment fund companies. Representatives capital markets are worried that customers will withdraw funds funuszy, or simply will not make new ones. Therefore the introduction of new regulations may lead to an increase in individual investors' interest in the stock market because they will be one of the few forms of untaxed savings multiply. Besides this additional stimulus for investors to start investing in the stock market are cut interest rates. The market is the opinion expressed by the Monetary Policy Council (MPC) will continue to reduce interest rate. If the law is passed in the current form, according to the Ministry of Finance tax proposals will be valid from the day of announcing it in the Gazette. It will not be covered by investments or deposits concluded before that date. Parliament has until the end of November, to make changes and accept or reject the law. [Source: Reuters]

TWjBXb828 czerwca 2015 Opodatkowanie dochodów kapitałowych uderzy w TFI Rządowa propozycja wprowadzenia 20­ procentowego podatku od dochodów kapitałowych dramatycznie pogorszy i tak już kiepską kondycję Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, uważają przedstawiciele rynku kapitałowego. Z drugiej strony, może to jednak spowodować wzrost cen akcji na giełdzie. W piątek rząd przyjął projekt Ministerstwa Finansów dotyczący zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on wprowadzenie 20­ procentowego opodatkowania odsetek z depozytów bankowych i dochodów z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych. Minister finansów zapewnia, że podatek nie obejmie bezpośrednich inwestycji w akcje, co wcześniej rozważano. Propozycja resortu finansów oznacza, że inwestycje giełdowe potraktowane będą nierównomiernie. Jeżeli inwestorzy będą kupować akcje sami wówczas unikną podatku, jeżeli natomiast kupią jednostki uczestnictwa w funduszu akcyjnym, zysk z inwestycji zostanie pomniejszony o 20 procent. Zdaniem ekspertów, jeżeli ustawa wejdzie w życie w proponowanej przez rząd formie, to nastąpi odpływ klientów z towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawiciele rynków kapitałowych obawiają się, że klienci funuszy będą wycofywać środki, albo po prostu nie będą wnosić nowych. Dlatego wprowadzenie nowych regulacji może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania inwestorów indywidualnych rynkiem akcji, gdyż będą one jedną z nielicznych nieopodatkowanych form pomnażania oszczędności. Poza tym dodatkowym stymulatorem dla inwestorów do rozpoczęcia inwestycji na rynku akcji są obniżki stóp procentowych. Na rynku panuje bowiem opinia, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie nadal redukować stopy. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w obecniej formie, to zgodnie z propozycjami resortu finansów podatek będzie obowiązywał od dnia ogłoszenia jej w dzienniku ustaw. Nie będą nim objęte inwestycje bądź lokaty zawarte przed tą datą. Parlament ma czas do końca listopada, by wprowadzić zmiany i ustawę przyjąć bądź odrzucić. [Źródło: Reuters]