wydarzenia i wiadomości polityka pieniężna ostatnie wydarzenia polityczne i finasowe polityka FED

Raport o polityce pieniężnej – 06 marzec 2023 r

Streszczenie

Raport o polityce pieniężnej przedłożony Kongresowi 3 marca 2023 r., zgodnie z sekcją 2B Ustawy o Rezerwie Federalnej

Chociaż inflacja spadła od połowy zeszłego roku, gdy zmniejszyły się wąskie gardła w dostawach i spadły ceny energii, pozostaje ona znacznie powyżej celu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), który wynosi 2 procent. Rynek pracy pozostaje niezwykle napięty, przy czym następuje znaczny przyrost miejsc pracy, stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie, a wzrost płac nominalnych spada, ale nadal jest wysoki. Wzrost realnego produktu krajowego brutto (PKB) przyspieszył w drugiej połowie 2022 r., chociaż podstawowe tempo wzrostu gospodarczego pozostaje prawdopodobnie ograniczone. Przywrócenie inflacji do 2 procent będzie prawdopodobnie wymagało okresu wzrostu poniżej trendu i pewnego złagodzenia warunków na rynku pracy.

W odpowiedzi na wysoką inflację FOMC nadal gwałtownie podnosił stopy procentowe i zmniejszał swoje papiery wartościowe. Komitet podniósł docelowy przedział stopy funduszy federalnych o kolejne 3 punkty procentowe od czerwca, podnosząc przedział do 4-1/2 do 4-3/4 procent, i wskazał, że przewiduje, iż trwające podwyżki docelowego przedziału będą bądź odpowiedni. Od czerwca Rezerwa Federalna zmniejszyła również swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji o około 500 miliardów dolarów, jeszcze bardziej zaostrzając warunki finansowe.

Rezerwa Federalna doskonale zdaje sobie sprawę, że wysoka inflacja oznacza znaczne trudności, zwłaszcza dla tych, którzy są najmniej zdolni do pokrycia wyższych kosztów niezbędnych artykułów. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu wynoszącego 2 procent.

Ostatnie wydarzenia gospodarcze i finansowe

Inflacja.Inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych, mierzona 12-miesięczną zmianą wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), wyniosła w styczniu 5,4 procent, co oznacza spadek ze szczytowego poziomu 7 procent w czerwcu ubiegłego roku, ale nadal znacznie powyżej celu FOMC wynoszącego 2 procent. Bazowe ceny PCE – które wykluczają zmienne ceny żywności i energii i są ogólnie uważane za lepszą wskazówkę co do kierunku przyszłej inflacji – również zwolniły, ale nadal wzrosły o 4,7 procent w ciągu 12 miesięcy kończących się w styczniu. W miarę zmniejszania się wąskich gardeł w łańcuchu dostaw wzrost cen podstawowych towarów znacznie zwolnił w drugiej połowie ubiegłego roku. W zakresie cen usług podstawowych inflacja usług mieszkaniowych była wysoka, ale spowolnienie wzrostu czynszów dla nowych najemców w drugiej połowie ub.r. wskazuje na niższą inflację usług mieszkaniowych w nadchodzącym roku. Natomiast w przypadku innych usług inflacja cenowa pozostaje podwyższona, a perspektywy jej spowolnienia mogą częściowo zależeć od złagodzenia napiętej sytuacji na rynku pracy. Miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają w zakresie wartości obserwowanych w dekadzie poprzedzającej pandemię i nadal są zasadniczo zgodne z długoterminowym celem FOMC wynoszącym 2 procent, co sugeruje, że wysoka inflacja się nie umacnia.

Rynek pracy. Rynek pracy pozostaje wyjątkowo napięty, od połowy ubiegłego roku przybywa średnio 380 000 miejsc pracy miesięcznie, a stopa bezrobocia pozostaje na historycznie niskim poziomie. Popyt na pracę w wielu częściach gospodarki przewyższa podaż dostępnych pracowników, a wskaźnik aktywności zawodowej zasadniczo nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost płac nominalnych zwolnił w drugiej połowie 2022 r., ale w dłuższej perspektywie pozostaje powyżej tempa odpowiadającego 2-procentowej inflacji, biorąc pod uwagę dominujące trendy wzrostu wydajności.

Działalność gospodarcza. Według doniesień realny PKB spadł w pierwszej połowie 2022 r., ale następnie wzrósł w tempie około 3 procent w drugiej połowie. Niektóre wahania wzrostu odzwierciedlają wahania w niestabilnych kategoriach wydatków, takich jak eksport netto i inwestycje w zapasy. Prywatny krajowy popyt końcowy, który nie obejmuje tych niestabilnych składników, rósł w umiarkowanym tempie zarówno w pierwszej, jak iw drugiej połowie ubiegłego roku. Wydatki konsumentów nadal rosły w solidnym tempie, czemu sprzyjały oszczędności zgromadzone podczas pandemii. Jednak produkcja przemysłowa spadła w ostatnich miesiącach, a sektor mieszkaniowy nadal się kurczył w odpowiedzi na podwyższone oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Warunki finansowe.Warunki finansowe uległy dalszemu zaostrzeniu od czerwca i są znacznie ostrzejsze niż rok temu. Od czerwca FOMC podniósł docelowy zakres stopy funduszy federalnych o kolejne 3 punkty procentowe, a oczekiwana przez rynek ścieżka stopy funduszy federalnych w przyszłym roku również uległa wyraźnemu przesunięciu w górę. Rentowność nominalnych skarbowych papierów wartościowych o różnych terminach zapadalności znacznie wzrosła od czerwca, podczas gdy rentowność obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym i oprocentowanie kredytów hipotecznych również wzrosły, ale mniej niż oprocentowanie papierów skarbowych. Ceny akcji były zmienne, ale w ujęciu netto umiarkowanie wzrosły. Wzrost stóp procentowych w ciągu ostatniego roku miał wpływ na działalność finansową. Emisja kredytów lewarowanych i obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym uległa znacznemu spowolnieniu w drugiej połowie roku, podczas gdy emisja obligacji o ratingu inwestycyjnym spadła nieznacznie. Kredyty dla przedsiębiorstw w bankach nadal rosły w drugiej połowie 2022 r., ale spowolniły w czwartym kwartale. Chociaż jakość kredytów biznesowych pozostaje wysoka, niektóre wskaźniki przyszłych niewypłacalności przedsiębiorstw są nieco podwyższone. W przypadku gospodarstw domowych udzielanie kredytów hipotecznych nadal znacząco spadało, chociaż kredyty konsumpcyjne (takie jak kredyty samochodowe i karty kredytowe) nadal rosły. Wskaźniki zaległości w spłacie kart kredytowych i kredytów samochodowych wzrosły w zeszłym roku.

Stabilność finansowa.W kontekście słabszych perspektyw gospodarczych, wyższych stóp procentowych i podwyższonej niepewności od czerwca, podatność na zagrożenia finansowe pozostaje ogólnie umiarkowana. Wyceny na rynkach akcji pozostały znaczące i wzrosły netto, ponieważ ceny akcji wzrosły umiarkowanie, mimo że oczekiwania dotyczące zysków spadły pod koniec roku. Ceny nieruchomości pozostają wysokie w stosunku do czynników fundamentalnych, takich jak czynsze, pomimo wyraźnego spowolnienia wzrostu cen. Podczas gdy rynek funkcjonował prawidłowo, płynność rynkowa – możliwość obrotu aktywami bez znacznego wpływu na ceny rynkowe – była niska na kilku kluczowych rynkach aktywów, w tym na rynku skarbowym, w porównaniu z poziomami sprzed pandemii COVID-19. Niefinansowe zadłużenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych rosło proporcjonalnie do PKB, pozostawienie podatności na zagrożenia związane z zaciąganiem pożyczek przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe na niezmienionym poziomie na umiarkowanym poziomie. Współczynniki kapitałowe oparte na ryzyku w bankach nieco spadły w zeszłym roku, ale pozostają znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. Ryzyko finansowania w bankach krajowych i brokerach pozostaje niskie, a duże banki będące rdzeniem systemu finansowego nadal mają wystarczającą płynność. Fundusze rynku pieniężnego typu prime i zwolnione z podatku, a także wiele funduszy inwestycyjnych opartych na obligacjach i pożyczkach bankowych, nadal są podatne na runy. (Patrz ramka „ podobnie jak wiele funduszy inwestycyjnych opartych na obligacjach i pożyczkach bankowych, nadal jest podatnych na panikę. (Patrz ramka „ podobnie jak wiele funduszy inwestycyjnych opartych na obligacjach i pożyczkach bankowych, nadal jest podatnych na panikę. (Patrz ramka „Zmiany związane ze stabilnością finansową ” w części 1.)

Rozwój międzynarodowy.Zagraniczny wzrost gospodarczy osłabł w drugiej połowie ub.r., na co wpływ miały skutki wojny Rosji z Ukrainą oraz spowolnienie w Chinach związane z COVID-19. Pomimo pewnych oznak osłabienia inflacji zasadniczej za granicą, bazowa inflacja zagraniczna pozostaje wysoka, a presja inflacyjna jest szeroka, co po części odzwierciedla napięte rynki pracy i przełożenie wcześniejszych podwyżek cen energii na inne ceny. W odpowiedzi na utrzymującą się wysoką inflację wiele głównych zagranicznych banków centralnych wraz z Fed znacznie zaostrzyło od czerwca nastawienie w polityce pieniężnej. Niedawno wiele zagranicznych banków centralnych zwolniło tempo podwyżek stóp procentowych, sygnalizując zbliżające się spowolnienie lub wstrzymało podwyżki stóp procentowych, aby ocenić skutki dotychczasowego zacieśnienia polityki pieniężnej dla swoich gospodarek.

Warunki finansowe za granicą nieznacznie się zaostrzyły, w ujęciu netto, od połowy ubiegłego roku. Rentowności światowych obligacji skarbowych wzrosły w wyniku dalszego zacieśniania zagranicznej polityki pieniężnej oraz skutków ubocznych wzrostu rentowności w USA. Ceny akcji za granicą wzrosły pod koniec roku w związku z zaskakującą odpornością gospodarek europejskich i zniesieniem przez Chiny polityki zerowego COVID-19. Tymczasem ważona obrotami handlowymi wartość wymiany dolara amerykańskiego jest nieco wyższa od połowy 2022 r.

Polityka pieniężna

W odpowiedzi na wysoką inflację Komitet w ubiegłym roku gwałtownie podwyższył docelowy przedział stopy funduszy federalnych i zaczął zmniejszać swoje portfele papierów wartościowych. Korekty zarówno stóp procentowych, jak i bilansu odgrywają rolę w umacnianiu stanowiska w polityce pieniężnej, wspierając cele Komitetu dotyczące maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

Polityka stóp procentowych. FOMC kontynuował szybkie zwiększanie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, doprowadzając ją do obecnego przedziału 4-1/2 do 4-3/4 proc. W świetle skumulowanego zacieśniania polityki pieniężnej oraz opóźnień, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, Komitet zwolnił tempo zacieśniania polityki pieniężnej na grudniowych i styczniowych posiedzeniach, ale zaznaczył, że przewiduje, iż dalsze podwyżki w docelowym przedziale będą odpowiednie do osiągnięcia takiego stanowiska w polityce pieniężnej, które jest wystarczająco restrykcyjne, aby z czasem przywrócić inflację do poziomu 2 procent.

Polityka bilansowa. Rezerwa Federalna kontynuowała proces znacznego zmniejszania swoich zasobów skarbowych i agencyjnych papierów wartościowych w przewidywalny sposób. 1 Od czerwca ubiegłego roku spłaty kapitału z papierów wartościowych zgromadzonych na Systemowym Rachunku Otwartego Rynku są reinwestowane tylko w zakresie przekraczającym miesięczne limity.

Tematy specjalne

Zatrudnienie i zarobki w różnych grupach. Na początku pandemii zatrudnienie spadło bardziej w grupach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji niż w całej populacji, ale trudne warunki na rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat w dużej mierze odwróciły te tendencje. W miarę zacieśniania się rynku pracy zatrudnienie rosło szybciej w przypadku Afroamerykanów i Latynosów oraz mniej wykształconych pracowników niż w przypadku innych pracowników. Również płace tych pracowników rosły szybciej, ponieważ niezwykle silny popyt na siłę roboczą przewyższył dostępną podaż siły roboczej. Chociaż różnice w zatrudnieniu w dużej mierze powróciły do ​​poziomów sprzed pandemii, nadal istnieją znaczne różnice w bezwzględnych poziomach zatrudnienia między grupami. (Patrz ramka „ Zmiany w zatrudnieniu i zarobkach w różnych grupach demograficznych ” w części 1.)

Słaba podaż siły roboczej. Nawet przy wyjątkowo silnym popycie na siłę roboczą, siła robocza powoli wychodziła z pandemii, pozostawiając znaczny niedobór siły roboczej w stosunku do poziomu oczekiwanego przed pandemią. Ponad połowa tego niedoboru siły roboczej odzwierciedla niższy wskaźnik aktywności zawodowej z powodu fali przechodzenia na emeryturę, której nie można było się spodziewać, biorąc pod uwagę trendy demograficzne. Pozostały niedobór wynika z wolniejszego wzrostu liczby ludności, co z kolei odzwierciedla zarówno wyższą śmiertelność, głównie z powodu COVID, jak i niższe wskaźniki imigracji w pierwszych dwóch latach pandemii. (Zobacz ramkę „ Dlaczego odbudowa siły roboczej jest tak powolna? ” w części 1.)

Zasady polityki pieniężnej. Proste zasady polityki pieniężnej, które określają ustalanie stopy procentowej w oparciu o niewielką liczbę innych zmiennych ekonomicznych, mogą stanowić użyteczne wskazówki dla decydentów. Od 2021 r. inflacja znacznie przekracza 2-procentowy długoterminowy cel Komitetu, a warunki na rynku pracy były bardzo napięte w ciągu ostatniego roku. W rezultacie proste zasady polityki pieniężnej określają poziomy stopy funduszy federalnych, które znacznie przekraczają poziomy obserwowane w ciągu ostatniej dekady. (Patrz ramka „ Reguły polityki pieniężnej w obecnym środowisku ” w części 2.)

Bilans Rezerwy Federalnej i rynki pieniężne.Wielkość bilansu Rezerwy Federalnej zmniejszyła się, gdy Rezerwa Federalna zmniejszyła swoje zasoby papierów wartościowych. Salda rezerw — największe zobowiązanie w bilansie Rezerwy Federalnej — nadal spadały. Popyt na jednodniowy kontrakt z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (ON RRP) pozostał wysoki, ponieważ utrzymywały się niskie oprocentowanie umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu przy wciąż dużej płynności i ograniczonej podaży bonów skarbowych. Kredyt ON RRP w dalszym ciągu spełniał swoje zadanie polegające na zapewnieniu dolnego poziomu krótkoterminowych stóp procentowych i wspieraniu skutecznej realizacji polityki pieniężnej. Ze względu na znaczne podwyżki stóp administrowanych w odpowiedzi na wysoką inflację, koszty odsetkowe Rezerwy Federalnej znacznie wzrosły, w wyniku czego dochód netto stał się ujemny. (Patrz ramka „Zmiany w bilansie Rezerwy Federalnej i na rynkach pieniężnych ” w części 2.)

Oświadczenie w sprawie długoterminowych celów i strategii polityki pieniężnej
Przyjęte z dniem 24 stycznia 2012 r.; potwierdzona z dniem 31 stycznia 2023 r

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jest mocno zaangażowany w wypełnianie swojego statutowego mandatu Kongresu w zakresie promowania maksymalnego zatrudnienia, stabilnych cen i umiarkowanych długoterminowych stóp procentowych. Komitet stara się jak najdokładniej wyjaśniać opinii publicznej swoje decyzje dotyczące polityki pieniężnej. Taka przejrzystość ułatwia podejmowanie świadomych decyzji przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, zmniejsza niepewność gospodarczą i finansową, zwiększa skuteczność polityki pieniężnej oraz zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność, które są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie.

Zatrudnienie, inflacja i długoterminowe stopy procentowe zmieniają się w czasie w odpowiedzi na zaburzenia gospodarcze i finansowe. Polityka pieniężna odgrywa ważną rolę w stabilizowaniu gospodarki w odpowiedzi na te zaburzenia. Głównym sposobem dostosowywania nastawienia w polityce pieniężnej przez Komitet są zmiany docelowego przedziału stopy funduszy federalnych. Komitet ocenia, że ​​poziom stopy funduszy federalnych zgodny z maksymalnym zatrudnieniem i stabilnością cen w dłuższym okresie obniżył się w stosunku do historycznej średniej. W związku z tym stopa funduszy federalnych będzie prawdopodobnie częściej niż w przeszłości ograniczana przez jej efektywną dolną granicę. Częściowo ze względu na bliskość stóp procentowych do efektywnej dolnej granicy, Komitet ocenia, że ​​ryzyko spadku zatrudnienia i inflacji wzrosło.

Maksymalny poziom zatrudnienia jest szeroko zakrojonym i inkluzywnym celem, który nie jest bezpośrednio mierzalny i zmienia się w czasie w dużej mierze dzięki czynnikom niepieniężnym, które wpływają na strukturę i dynamikę rynku pracy. W związku z tym nie byłoby właściwe określanie stałego celu zatrudnienia; raczej decyzje polityczne Komitetu muszą opierać się na ocenach niedoborów zatrudnienia od maksymalnego poziomu, uznając, że takie oceny są z konieczności niepewne i podlegają rewizji. Dokonując tych ocen, Komitet bierze pod uwagę szeroki zakres wskaźników.

Stopa inflacji w dłuższym okresie jest determinowana przede wszystkim przez politykę pieniężną, dlatego też Komitet ma możliwość określenia długoterminowego celu inflacyjnego. Komitet podtrzymuje swoją opinię, że inflacja na poziomie 2 procent, mierzona roczną zmianą wskaźnika cen wydatków na konsumpcję osobistą, jest w dłuższej perspektywie najbardziej spójna z ustawowym mandatem Rezerwy Federalnej. Komitet ocenia, że ​​długookresowe oczekiwania inflacyjne, dobrze zakotwiczone na poziomie 2 procent, sprzyjają stabilności cen i umiarkowanym długoterminowym stopom procentowym oraz zwiększają zdolność Komitetu do promowania maksymalnego zatrudnienia w obliczu poważnych zakłóceń gospodarczych. Aby zakotwiczyć długoterminowe oczekiwania inflacyjne na tym poziomie, Komitet dąży do osiągnięcia średnio 2-procentowej inflacji w czasie,

Działania polityki pieniężnej mają tendencję do wpływania na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i ceny z opóźnieniem. Ustanawiając politykę pieniężną, Komitet stara się w miarę upływu czasu łagodzić niedobory zatrudnienia na podstawie oceny Komitetu dotyczącej jej maksymalnego poziomu i odchyleń inflacji od jej długoterminowego celu. Ponadto trwałe osiągnięcie maksymalnego poziomu zatrudnienia i stabilności cen zależy od stabilnego systemu finansowego. W związku z tym decyzje Komitetu w zakresie polityki odzwierciedlają jego cele długoterminowe, perspektywy średnioterminowe oraz ocenę bilansu ryzyk, w tym ryzyk dla systemu finansowego, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu.

Cele Komitetu dotyczące zatrudnienia i inflacji zasadniczo się uzupełniają. Jednak w okolicznościach, w których Komitet uzna, że ​​cele nie są komplementarne, bierze pod uwagę niedobory zatrudnienia i odchylenia inflacji oraz potencjalnie różne horyzonty czasowe, w których przewiduje się, że zatrudnienie i inflacja powrócą do poziomów uznanych za zgodne z jego mandatem.

Komitet zamierza dokonać przeglądu tych zasad i dokonać odpowiednich korekt na swoim dorocznym spotkaniu organizacyjnym w styczniu każdego roku, a także przeprowadzać mniej więcej co 5 lat gruntowny publiczny przegląd swojej strategii polityki pieniężnej, narzędzi i praktyk komunikacyjnych.

07-03-2023

Jerome Powell mówi, że Fed jest przygotowany na przyspieszenie podwyżek stóp procentowych

Przewodniczący mówi, że Fed prawdopodobnie podniesie stopy procentowe wyżej niż wcześniej sądzono, aby walczyć z inflacją

Jerome Powell przybywa przed posiedzenie Senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich w Waszyngtonie, 7 marca.

WASHINGTON — prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell otworzył drzwi do większej podwyżki stóp procentowych o pół punktu w tym miesiącu i powiedział, że urzędnicy prawdopodobnie podniosą stopy procentowe wyżej niż wcześniej oczekiwali, aby walczyć z inflacją w silniejszej gospodarce .

Komentarze pana Powella we wtorek, podczas pierwszego z dwóch dni przesłuchań na Kapitolu, po raz pierwszy publicznie potwierdziły, że dane pokazujące wyższą inflację i wzrost zatrudnienia mogą skłonić urzędników Fed do zmiany ich ostatniej strategii podnoszenia stóp procentowych w krokach mniejszych o ćwierć punktu.

„Najnowsze dane gospodarcze są lepsze niż oczekiwano, co sugeruje, że ostateczny poziom stóp procentowych będzie prawdopodobnie wyższy niż wcześniej przewidywano” — powiedział Powell przed Senacką Komisją Bankową. „Gdyby całość danych wskazywała na to, że szybsze zacieśnienie jest uzasadnione, bylibyśmy przygotowani na zwiększenie tempa podwyżek stóp”.

Wtorkowe przesłuchanie było pierwszym wystąpieniem Powella przed Kongresem od czerwca ubiegłego roku, kiedy to Fed podniósł stopę funduszy federalnych do przedziału od 1,5% do 1,75%.

Większość prawodawców po obu stronach nawy komplementowała pana Powella za to, jak zarządzano stopami procentowymi w ciągu ostatniego roku, lub przedstawiała jedynie łagodną krytykę.

Ale senator Elizabeth Warren (D., Massachusetts) rzuciła mu wyzwanie w związku z obawami, że wysiłki Fed mające na celu powstrzymanie inflacji doprowadzą do znacznie większej utraty miejsc pracy, niż twierdzili przedstawiciele banku centralnego. Podczas wymiany zdań pani Warren wielokrotnie naciskała na pana Powella, aby zwrócił się do około 2 milionów pracowników, którzy mogą stracić pracę, ponieważ Fed próbuje spowolnić gospodarkę.

Po kilku pytaniach pan Powell odpowiedział: „Czy ludziom pracującym będzie lepiej, jeśli po prostu odejdziemy z pracy, a inflacja pozostanie na poziomie 5%-6%?”

Pan Powell stanął w obliczu ograniczeń na rynkach przewodnich w tym tygodniu ze względu na raporty o zatrudnieniu i inflacji, które zostaną opublikowane po jego zeznaniu i przed kolejnym posiedzeniem Fed.

Pracodawcy dodali w styczniu 517 000 miejsc pracy , co zszokowało ekonomistów, którzy spodziewali się spowolnienia zatrudnienia, podczas gdy stopa bezrobocia spadła do 3,4%, najniższego poziomu od 53 lat. Piątkowy raport z rynku pracy może dostarczyć wskazówek, czy wzrost był chwilowym impulsem, czy oznaką przyspieszenia gospodarki.

Spadek inflacji pod koniec ubiegłego roku zatrzymał się w styczniu. 12-miesięczna stopa inflacji, z wyłączeniem niestabilnych artykułów spożywczych i energetycznych, wyniosła 4,7%, w porównaniu z 4,6% w grudniu, mierzona indeksem cen wydatków na konsumpcję osobistą Departamentu Handlu.

Pan Powell ma wrócić na Kapitol w środę na drugi dzień przesłuchań przed komisją Izby Reprezentantów. Będą to jego ostatnie zaplanowane publiczne wystąpienia na temat polityki stóp procentowych i ostatnia szansa na kształtowanie oczekiwań rynkowych przed kolejnym posiedzeniem Fed. Urzędnicy rozpoczynają swój cichy okres przed spotkaniem w sobotę.

09-03-2023

Prezes Fed Jerome Powell powiedział, że bank centralny może podnieść stopy procentowe wyżej niż wcześniej oczekiwano, aby oswoić inflację

WASHINGTON — prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że środowi urzędnicy pozostawiają otwarte opcje, o ile podnieść stopy procentowe w tym miesiącu po tym, jak inwestorzy zinterpretowali jego wtorkowe komentarze sugerujące, że prawdopodobny jest wzrost o pół punktu procentowego .

Jego komentarze w ciągu dwóch dni przesłuchań w Kongresie pokazują, jak bank centralny rozważa zmianę taktyki, aby nadążyć za gospodarką wykazującą zaskakującą siłę po roku podwyżek stóp procentowych. 

Pan Powell powiedział, że raporty rządowe na temat zatrudnienia i inflacji w lutym, które mają zostać opublikowane w nadchodzącym tygodniu, będą miały wpływ na wynik spotkania w dniach 21-22 marca.

„Podkreślam, że żadna decyzja w tej sprawie nie została podjęta” — powiedział Powell Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Wstawił te słowa ad libitum do swoich uwag wstępnych, które poza tym były identyczne z zeznaniami złożonymi we wtorek w Senacie, kiedy powiedział, że urzędnicy są gotowi na większy wzrost stawek, jeśli będzie to uzasadnione „całością danych”.

Jego komentarze wskazywały, że urzędnicy Fed będą debatować, czy podnieść stopy procentowe o ćwierć punktu, jak to zrobili w zeszłym miesiącu , czy o większe pół punktu, jak to zrobili w grudniu .

W zeszłym miesiącu podnieśli swoją referencyjną stopę funduszy federalnych do przedziału od 4,5% do 4,75%, a ich ostatnia podwyżka miała na celu walkę z inflacją poprzez spowolnienie gospodarki.  Zwolnili tempo podwyżek stóp na ostatnich dwóch spotkaniach po podniesieniu ich o 0,75 punktu na czterech kolejnych spotkaniach w zeszłym roku.

Urzędnicy spędzili ostatnie 2,5 miesiąca, podkreślając korzyści płynące ze spowolnienia podwyżek stóp procentowych, aby mogli lepiej ocenić wpływ swoich wcześniejszych ruchów i wyjaśniając, dlaczego ostateczny poziom stóp procentowych był ważniejszy niż skala podwyżki na danym posiedzeniu. Wykorzystali kwartalne prognozy stóp procentowych – które zostaną zaktualizowane na ich spotkaniu za dwa tygodnie – aby wskazać inwestorom ich krótkoterminowe zamiary.

To przekonało wielu inwestorów, że Fed zdecydował się na strategię podnoszenia stóp procentowych w krokach co ćwierć punktu, dopóki urzędnicy nie zobaczą wystarczających dowodów na to, że gospodarka zwalnia, aby zawiesić podwyżki. Kiedy więc pan Powell zasygnalizował we wtorek podwyżkę stóp procentowych o pół punktu, doprowadziło to do znacznej zmiany oczekiwań rynkowych.

Pan Powell otworzył drzwi do większej podwyżki stóp procentowych w tym tygodniu po tym, jak kilka raportów ekonomicznych ujawniło, że zatrudnienie, wydatki i inflacja były w styczniu wyższe niż oczekiwano. Co równie ważne, rewizje danych wykazały, że inflacja i popyt na pracę nie spadły tak bardzo, jak początkowo informowano pod koniec ubiegłego roku.

Pracodawcy dodali w styczniu 517 000 miejsc pracy , wzrost, który zszokował ekonomistów, którzy spodziewali się spowolnienia zatrudnienia. Departament Pracy ma podać raport o zatrudnieniu w lutym w ten piątek.

Tymczasem spadek inflacji pod koniec ubiegłego roku zatrzymał się w styczniu. 12-miesięczna stopa inflacji, z wyłączeniem niestabilnych artykułów spożywczych i energetycznych, wyniosła 4,7%, w porównaniu z 4,6% w grudniu, mierzona indeksem cen wydatków na konsumpcję osobistą Departamentu Handlu.

Dane zaskoczyły Fed, który próbuje ograniczyć inwestycje, wydatki i zatrudnianie, podnosząc stopy procentowe , co sprawia, że ​​pożyczanie jest droższe i może obniżyć cenę aktywów, takich jak akcje i nieruchomości. Stopa funduszy federalnych wpływa na inne koszty finansowania zewnętrznego w całej gospodarce.

Pozornie wyciszona jak dotąd reakcja gospodarki na agresywne podwyżki stóp Fed w ubiegłym roku odzwierciedla niezwykłą dynamikę wynikającą z pandemii i reakcji polityki rządu. „Dzisiejsza gospodarka nie jest już tak wrażliwa na stopy procentowe, jak w poprzednich dziesięcioleciach, a jej odporność, choć jest zaletą, komplikuje sprawy dla Fed” — powiedział Rick Rieder, dyrektor ds. inwestycji globalnych instrumentów o stałym dochodzie w BlackRock Inc.

Oczekiwania rynkowe co do podwyżki stóp Fed o pół punktu, czyli o 50 punktów bazowych, wzrosły w środę po wypowiedziach pana Powella i po rządowym raporcie, który wykazał, że liczba nowych miejsc pracy w styczniu pozostała wysoka.

„Próg, aby nie osiągnęli 50 punktów, jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę sposób, w jaki napływają dane” – powiedziała Diane Swonk, główna ekonomistka KPMG. „Jak dotąd wszystkie dane są nadal po stronie 50”.

Pan Powell może stanąć przed trudnym zadaniem wypracowania konsensusu wśród 18 decydentów, którzy uczestniczą w spotkaniach ustalających stopy procentowe Fed. Przejście do większej podwyżki stóp procentowych może doprowadzić do sprzeciwu ze strony niektórych urzędników, którzy stali się niespokojni, podnosząc stopy procentowe w większych krokach i może wywołać zamieszanie co do strategii banku centralnego.

„Chodzi o stworzenie opcjonalności” – powiedziała pani Swonk. Choć dla banku centralnego przyspieszenie podwyżek stóp zaraz po ich spowolnieniu może być krępujące, „bardziej upokarzające jest błędne rozumienie ogólnej polityki. To ważne, jeśli powiesz, że jesteś zależny od danych, aby zmienić swoje priorytety”.

Pan Powell powtórzył w środę, że przedstawiciele Fed prawdopodobnie podniosą stopy procentowe w tym roku wyżej niż wcześniej oczekiwano, aby opanować inflację. W grudniu większość z nich myślała, że ​​podniesie w tym roku swoją referencyjną stopę funduszy federalnych do poziomu między 5% a 5,5% i utrzyma ją do 2024 roku.

Kilku prognostów oczekuje obecnie, że Fed prognozuje, że stopy procentowe mogą wzrosnąć do około 5,75% w tym roku. Siła rynku pracy i oznaki bardziej trwałej inflacji stwarzają „rozsądną szansę, że Fed będzie musiał podnieść stopę funduszy federalnych do 6%, a następnie utrzymać ją na tym poziomie przez dłuższy czas, aby spowolnić gospodarkę i sprowadzić inflację do poziomu bliskiego 2%” – powiedział Rieder.

Fed ostatnio podniósł stopy procentowe do 5,25% w 2006 roku, a stopy procentowe nie przekraczały tego poziomu od 2001 roku.Jeśli Fed podniesie stopę funduszy federalnych bliżej 6%, szanse na poważniejsze pogorszenie koniunktury wzrosną „dość dramatycznie”, powiedziała pani Swonk.

Chociaż ryzyko recesji w roku wyborczym może wywołać u Demokratów zgrzyt, gdy prezydent Biden przygotowuje się do ubiegania się o reelekcję, -to pan Powell usłyszał niewiele skarg od prawodawców w ciągu dwóch dni zeznań w Kongresie, co sugeruje na razie niewielki opór polityczny.

„Mimo że stopy procentowe znacznie wzrosły w ciągu ostatniego roku, większość członków zasygnalizowała poparcie dla przewodniczącego Powella, który nadal walczy z inflacją, a niewielu go skrytykowało” – powiedział Andrew Olmem, partner w Mayer Brown i były główny doradca republikanów w senackiej bankowości Komisja.

Bank Doliny Krzemowej zamknięty przez organy regulacyjne, FDIC przejmuje kontrolę

Niektóre startupy technologiczne spieszyły się z przelewaniem pieniędzy 11-03-2023r

Upadek Silicon Valley Bank to druga co do wielkości upadłość banku w historii Stanów Zjednoczonych

SANTA CLARA, Kalifornia — Bank Doliny Krzemowej upadł w piątek w drugim co do wielkości bankructwie banku w historii Stanów Zjednoczonych po tym, jak run na depozyty zniweczył plany skupionego na technologii pożyczkodawcy dotyczącego pozyskania nowego kapitału .

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów poinformowała, że ​​przejęła kontrolę nad bankiem za pośrednictwem utworzonego przez siebie nowego podmiotu o nazwie Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Wszystkie depozyty banku zostały przeniesione do nowego banku, regulator powiedział.

Ubezpieczeni deponenci będą mieli dostęp do swoich środków do poniedziałku rano, powiedział FDIC . Deponenci z funduszami przekraczającymi limity ubezpieczenia otrzymają zaświadczenia o zarządzie komisarycznym dla swoich nieubezpieczonych sald, co oznacza, że ​​firmy z dużymi depozytami, które utknęły w banku, raczej nie odzyskają swoich pieniędzy w najbliższym czasie.

Bank jest szesnastym co do wielkości bankiem w Stanach Zjednoczonych, z aktywami o wartości około 209 miliardów dolarów na dzień 31 grudnia, według Rezerwy Federalnej. Jest to zdecydowanie największy bank, który upadł od czasu bliskiego załamania się systemu finansowego w 2008 roku, ustępując jedynie kryzysowemu załamaniu Washington Mutual Inc.

Spółka macierzysta banku, SVB Financial Group, ścigała się ze znalezieniem kupca po wycofaniu się z planowanej sprzedaży akcji za 2,25 miliarda dolarów w piątek rano. Regulatorzy nie chcieli czekać. Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji zamknął bank w piątek w ciągu kilku godzin i przekazał go pod kontrolę FDIC.

Klienci próbowali wypłacić 42 miliardy dolarów – około jednej czwartej wszystkich depozytów banku – tylko w czwartek, poinformował kalifornijski regulator w piątkowym zgłoszeniu. Fala wypłat zniszczyła finanse banku; na koniec działalności w czwartek miał ujemne saldo gotówkowe w wysokości prawie 1 miliarda dolarów i nie był w stanie pokryć swoich płatności wychodzących w Fed, zgodnie z dokumentacją.

Bank był w dobrej kondycji finansowej w środę, regulator powiedział. Dzień później okazało się, że jest niewypłacalny.

Kłopoty SVB pociągnęły za sobą znaczną część branży. Inwestorzy pozbyli się w czwartek akcji dużych i małych banków, tracąc 52 miliardy dolarów z wartości samych tylko czterech największych amerykańskich banków. Megabanki odrobiły straty w piątek, ale wiele z ich mniejszych rówieśników nadal spadało. Kilka zostało zatrzymanych ze względu na zmienność.

Inwestorów niepokoi bank o profilu zbliżonym do SVB. Akcje First Republic Bank z siedzibą w San Francisco , który obsługuje firmy i osoby zamożne, spadły od środy o około 30%. „Baza depozytowa Pierwszej Republiki jest silna” — poinformował bank w piątek.

Akcje PacWest Bancorp spadły o 54% w ciągu ostatnich dwóch dni. Ponad dwie trzecie jego portfela kredytowego jest związane z nieruchomościami, a znaczna część jest pożyczana firmom venture capital.

SVB zajmowało się głównie wyspiarskim ekosystemem startupów i inwestorami, którzy je finansują. Jego depozyty rozwijały się wraz z branżą technologiczną, rosnąc o 86% w 2021 roku do 189 miliardów dolarów i osiągając szczyt 198 miliardów dolarów kwartał później. Bank przelał duże kwoty depozytów na amerykańskie obligacje skarbowe i inne sponsorowane przez rząd dłużne papiery wartościowe.

Tech spadł po tym, jak Rezerwa Federalna zaczęła podnosić stopy procentowe w zeszłym roku, aby ograniczyć inflację. W rezultacie startupy opróżniały swoje depozyty w SVB szybciej, niż oczekiwał bank. A nowe inwestycje utknęły w martwym punkcie, co oznaczało, że nowe pieniądze nie wpływały do ​​banku. 

Tymczasem rosnące stopy procentowe obniżyły wartość ogromnego portfela obligacji SVB. Bank potrzebował świeżego kapitału.

SVB zatrudnił Goldman Sachs Group Inc. na początku tego tygodnia do przeprowadzenia prywatnej sprzedaży akcji, z planami ogłoszenia jej po zakończeniu, aby uniknąć wystraszenia inwestorów, według osoby zaznajomionej z ofertą.

Następnie agencja Moody’s Investors Service poinformowała SVB, że planuje obniżyć ratingi kredytowe banku. Zgodnie z praktyką Moody’s informuje emitentów z 24-godzinnym wyprzedzeniem o zmianie ratingu kredytowego.Bankierzy i kierownictwo SVB obawiali się, że obniżenie ratingu zaszkodzi spółce bardziej niż sprzedaż akcji, powiedziała osoba bliska transakcji. Starali się pozyskać firmę private equity General Atlantic, aby zakotwiczyć umowę z zobowiązaniem w wysokości 500 milionów dolarów i ogłosić planowaną sprzedaż po zamknięciu rynku w środę. Moody’s obniżył rating firmy później tego wieczoru.

Akcje SVB gwałtownie spadły po czwartkowym otwarciu rynku. Gwałtowny ruch na giełdzie zaniepokoił klientów, którzy zaczęli wyciągać pieniądze z banku, aby uniknąć strat w przypadku awarii .

Dyrektor naczelny Greg Becker próbował uspokoić klientów podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej, mówiąc im, że bank ma solidne podstawy finansowe pomimo strat. To nie zadziałało. Inwestorzy venture capital doradzali startupom, aby wycofały swoje pieniądze z banku, aby uniknąć strat na depozytach przekraczających pułap ubezpieczenia FDIC w wysokości 250 000 USD. Bank miał depozyty o wartości ponad 151 miliardów dolarów, które na koniec 2022 roku przekraczały limit FDIC.

Rywalizujące banki zostały zalane telefonami od potencjalnych klientów, którzy chcieli przenieść swoje salda.

Alison Greenberg, współzałożycielka start-upu opieki macierzyńskiej Ruth Health z siedzibą w Los Angeles, była na czwartkowym spotkaniu, kiedy otrzymała gorączkowy e-mail od inwestora w nasiona.

„W zasadzie po prostu powiedział:„ Sprawy w SVB implodują, pilnie musisz wypłacić swoje pieniądze ”- powiedziała pani Greenberg.

Audrey Wu, współzałożycielka Ruth Health, zaczęła wykonywać przelewy z konta firmy w różnych nominałach, mając nadzieję, że nie uruchomi żadnych automatycznych systemów, które oznaczałyby transakcje i potencjalnie je opóźniały. 

Gdy przygotowywała się do wykonania ostatecznego przelewu z konta, strona internetowa SVB uległa awarii i nie mogła się ponownie zalogować, powiedziała.

Akcje SVB spadły w czwartek o ponad 60% do 106,04 USD.

Według osób zaznajomionych z ofertą, bankierzy Goldman zorganizowali dla SVB sprzedaż akcji po 95 dolarów za sztukę w czwartkowe popołudnie. Ponieważ akcje spadały, a coraz więcej klientów wycofywało swoje depozyty z banku, ta transakcja się rozpadła, powiedzieli ci ludzie.

Niektórzy zwolennicy próbowali zebrać poparcie dla banku. Restive Ventures, inwestor w technologie finansowe, powiedział w e-mailu w piątek rano, że trzyma swoje pieniądze w SVB i zachęca spółki portfelowe do robienia tego samego. „Przenoszenie skarbca korporacyjnego pod presją czasu w Internecie to przepis na katastrofę” – czytamy w e-mailu.  

Sprzedaż akcji została odwołana kilka godzin później. Bank powiedział pracownikom, aby „pracowali z domu dzisiaj i do odwołania”, zgodnie z kopią wiadomości e-mail przeglądanej przez The Wall Street Journal. 

Przed godziną 9 rano na zachodnim wybrzeżu regulatorzy przejęli bank . 

Ponad dwa tuziny osób, z których część przedstawiła się jako klienci, przybyło w piątek rano do centrali banku w Santa Clara. Komunikat prasowy FDIC ogłaszający zamknięcie banku został przyklejony do zamkniętych drzwi. 

„Jesteśmy teraz w poważnych tarapatach” – powiedział jeden z klientów podczas rozmowy telefonicznej. „Nie powinniśmy byli mieć wszystkich jajek w jednym koszyku” – dodał.Jack Singh, doradca w Avahi Inc., partner konsultingowy dla start-upów dla Amazon Web Services, działu przetwarzania w chmurze Amazon.com Inc. , powiedział, że firma zaczęła próbować wysyłać przelewy z SVB na konto w JPMorgan Chase & Co. . Czwartek. Do piątku rano niektóre z tych transferów nie zostały zrealizowane. Zjawił się w centrali banku, aby sprawdzić, czy może wypłacić nawet 40 000 lub 50 000 dolarów.

Co się dzieje z bankiem Doliny Krzemowej?

Oto kilka pytań i odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić, co się stało

Ogłoszenie sprzedaży akcji przez SVB Financial spowodowało, że cena akcji spadła w w głęboki krater.
Jak my się tu znaleźliśmy?

SVB Financial jest spółką macierzystą Silicon Valley Bank, do której klientów należy wiele start-upów i firm typu venture capital. W czasie pandemii klienci ci wygenerowali mnóstwo gotówki, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu depozytów. SVB zakończył pierwszy kwartał 2020 roku z sumą depozytów nieco przekraczającą 60 miliardów dolarów. Pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku liczba ta wzrosła do zaledwie 200 miliardów dolarów.

Co zrobił bank?

SVB Financial kupiło dziesiątki miliardów dolarów pozornie bezpiecznych aktywów, głównie długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych i zabezpieczonych przez rząd hipotecznych papierów wartościowych. Portfel papierów wartościowych SVB wzrósł z około 27 miliardów dolarów w pierwszym kwartale 2020 roku do około 128 miliardów dolarów do końca 2021 roku.

Dlaczego to jest problemem?

Te papiery wartościowe praktycznie nie są zagrożone niewypłacalnością. Ale płacą stałe oprocentowanie przez wiele lat. To niekoniecznie stanowi problem, chyba że bank nagle musi sprzedać papiery wartościowe. Ponieważ rynkowe stopy procentowe wzrosły o wiele wyżej, te papiery wartościowe są nagle mniej warte na otwartym rynku, niż są wyceniane w księgach banku. W rezultacie można je było sprzedać tylko ze stratą.

Niezrealizowane straty SVB na jego portfelu papierów wartościowych na koniec 2022 r. – czyli różnica między kosztem inwestycji a ich wartością godziwą – skoczyły do ​​ponad 17 miliardów dolarów.

Co jeszcze poszło nie tak?

W tym samym czasie napływ depozytów SVB zamienił się w odpływ, ponieważ jego klienci spalili gotówkę i przestali pozyskiwać nowe środki z ofert publicznych lub zbiórek. Przyciąganie nowych depozytów również stało się znacznie droższe, a stawki wymagane przez oszczędzających rosły wraz z podwyżkami Fed. Depozyty spadły z prawie 200 miliardów dolarów na koniec marca 2022 roku do 173 miliardów dolarów na koniec roku 2022.A to przyspieszy w tym roku: od 19 stycznia SVB przewidywał, że jego depozyty spadną o średnio jednocyfrowy procent w 2023 r. Jednak od 8 marca oczekiwano niskiego, dwucyfrowego spadku procentowego.

Jak to się stało?

W środę SVB poinformowało, że sprzedało dużą część swoich papierów wartościowych, wartych w momencie sprzedaży 21 miliardów dolarów, ze stratą około 1,8 miliarda dolarów po opodatkowaniu. Celem banku była pomoc w przestawieniu wyniku odsetkowego na dzisiejsze wyższe rentowności oraz zapewnienie elastyczności bilansu w celu pokrycia potencjalnych odpływów i dalszego finansowania nowej akcji kredytowej. Postanowiono również zebrać około 2,25 miliarda dolarów kapitału.

Dlaczego to nie zadziałało?

Po tym ogłoszeniu w środę wieczorem sytuacja banku wydawała się jeszcze gorsza. Ogłoszenie sprzedaży akcji doprowadziło do krateru cen akcji, utrudniając pozyskanie kapitału i skłoniło bank do zniweczenia planów sprzedaży akcji, donosi The Wall Street Journal. A firmy venture capital podobno zaczęły doradzać swoim spółkom portfelowym wycofanie depozytów z SVB.

W czwartek klienci próbowali wypłacić 42 miliardy dolarów depozytów – około jednej czwartej sumy banku – zgodnie z wnioskiem złożonym przez kalifornijskie organy regulacyjne. Skończyła się gotówka.

Co stanie się z depozytami klientów?

Wiele depozytów banku jest na tyle dużych, że nie są objęte ochroną Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. SVB podało, że szacuje, że na koniec 2022 roku kwota depozytów w amerykańskich biurach przekraczająca limit ubezpieczeniowy FDIC wyniosła 151,5 miliarda dolarów.

FDIC powiedział w oświadczeniu w piątek, że klienci będą mieli pełny dostęp do swoich ubezpieczonych depozytów nie później niż w poniedziałek rano . FDIC powiedział, że nie określił jeszcze aktualnej kwoty nieubezpieczonych depozytów. Ale powiedział, że nieubezpieczeni deponenci otrzymają zaliczkę na dywidendę w ciągu następnego tygodnia. W przypadku pozostałych kwot nieubezpieczonych środków deponenci otrzymają coś, co nazywa się „świadectwem odbioru”, a ponieważ FDIC wyprzedaje aktywa SVB, mogą otrzymać przyszłe wypłaty dywidendy.

Dlaczego akcje innych banków tracą?

Już wstrząśnięci upadkiem Silvergate Capital , którego własne problemy zaczęły się od krypto, ale także odzwierciedlały portfel długu publicznego, którego wartość została obniżona przez wyższe stopy procentowe, inwestorzy sprzedają akcje banków na całym świecie. Akcje innych średnich pożyczkodawców, takich jak First Republic Bank i Signature Bank, zostały wstrzymane w piątek rano.

Wpływ wyższych stóp procentowych na papiery wartościowe banków nie ogranicza się do SVB. We wszystkich bankach FDIC w czwartym kwartale niezrealizowane straty w portfelach papierów wartościowych wyniosły około 620 miliardów dolarów .

Czego się nauczyliśmy?

Jedno z głównych pytań, jakie się z tego wyniknie, będzie dotyczyć tego, które banki źle oceniły dopasowanie między kosztem i okresem życia ich depozytów a rentownością i czasem trwania swoich aktywów. To bardzo różni się od pytań o złe kredyty, które nawiedzały kryzys finansowy w 2008 roku.

Ponieważ pieniądze napływały do ​​banków w czasie pandemii, kupowanie krótkoterminowych obligacji skarbowych lub trzymanie pieniędzy w gotówce izolowało je od ryzyka wzrostu stóp procentowych. Ale to również obniżyłoby ich dochody. Tym, co tym razem może ich prześladować, może być dążenie banków do „bezpiecznej” rentowności.

Akcje dywidendowe mają nową konkurencję: gotówkę dn, 12-032023r

Tylko 34 akcje w S&P 500 mają stopę dywidendy wyższą niż w przypadku sześciomiesięcznego bonu skarbowego

AT&T obniżyło dywidendę w zeszłym roku, kiedy zbyło oddział WarnerMedia.

Akcje były kiedyś jedyną grą w mieście dla inwestorów poszukujących solidnych zwrotów. Raczej już tak nie jest.

Rosnąca inflacja spowodowała, że ​​rentowności obligacji rządowych osiągnęły najwyższy poziom od ponad dekady. To, w połączeniu z rozmoczonym rynkiem akcji , doprowadziło do stałego spadku liczby akcji, które oferują stosunkowo wysokie zyski: na S&P 500 były tylko 34 akcje, których stopa dywidendy była wyższa niż na sześciomiesięcznym bonie skarbowym na dzień Piątek, według Birinyi Associates. Według Dow Jones Market Data sześciomiesięczna rentowność ustabilizowała się na poziomie 5,116%.

To dramatyczna zmiana w porównaniu z większą częścią ostatniej dekady, kiedy stopy procentowe były bliskie zeru, a setki akcji wchodzących w skład indeksu oferowały wyższe zyski. Według Birinyi pod koniec 2021 r., zanim stopy procentowe zaczęły rosnąć, 379 składników indeksu oferowało lepszą rentowność niż bony skarbowe.

Ponieważ amerykańskie obligacje rządowe są uważane za bezpieczniejsze niż nawet akcje największych spółek, niektórzy inwestorzy twierdzą, że trudno jest uzasadnić lokowanie pieniędzy na stosunkowo ryzykownym rynku akcji. Mówią, że dodatkowy zysk z akcji wypłacających dywidendę nie jest wart dodatkowej szansy na to, że firma przetrwa załamanie biznesowe, zwłaszcza z powodu niepewnych perspektyw gospodarczych. 

„Nie ma żadnego powodu, aby kupować ryzykowną firmę tylko dlatego, że ma taki sam kod pocztowy zysku jak gotówka” — powiedział Glenn Reynolds, redaktor Macro4Micro, który powiedział, że ponad 80% swojego portfela ma w gotówce.

Akcje i rentowności obligacji spadły w zeszłym tygodniu z powodu obaw o kondycję sektora bankowego i gorętszy niż oczekiwano rynek pracy. Gwałtowny spadek akcji banków zrodził jednak prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna może zostać zmuszona do zakończenia kampanii zacieśniania polityki pieniężnej wcześniej, niż wcześniej oczekiwano. S&P 500 wzrósł w tym roku o 0,6% i spadł o 19% od szczytu ze stycznia 2022 r. 

W tym tygodniu ponownie w centrum uwagi będzie stan gospodarki, ponieważ inwestorzy będą szukać wskazówek na temat ścieżki stóp procentowych. We wtorek spodziewane są dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty, aw środę dane o sprzedaży detalicznej. Wyniki finansowe FedEx Corp. zaplanowano na czwartek.

Krzywa dochodowości pozostaje ostro odwrócona , co oznacza, że ​​krótkoterminowe stopy procentowe są wyższe niż stopy długoterminowe. Odzwierciedla to niepewność dotyczącą długoterminowego kierunku gospodarki.

„Z perspektywy odgórnej krzywa rentowności wysyła ostrzeżenie do inwestorów kapitałowych” — powiedział Ryan Hedrick, zarządzający portfelem funduszu wartości T.Rowe Price. Powiedział, że w takich środowiskach wypłaty dywidend często stanowią większą część zwrotów inwestorów niż z aprecjacji kapitału.

Akcje wypłacające dywidendy były jasnym punktem na zeszłorocznym maltretowanym rynku. Indeks S&P 500 High Dividend spadł w ubiegłym roku o 1,1%, wliczając wypłaty, w porównaniu z 18% spadkiem indeksu szerokiego. W 2023 roku indeks spadł o 4,9%.

Pomimo zawirowań na rynkach, spółki z S&P 500 nadal zwiększają wypłaty dywidend dla inwestorów. Wypłacili rekordową kwotę 564,6 miliarda dolarów w 2022 roku i są na dobrej drodze do ustanowienia kolejnego rekordu w tym roku w oparciu o aktualne stopy dywidend i zakładając brak zmian w składzie indeksu, zgodnie z indeksami S&P Dow Jones.  

Lista spółek o najwyższej rentowności obejmuje wiele firm ze starej gospodarki. Firmy zazwyczaj zwracają gotówkę w postaci dywidend lub wykupu akcji, gdy firma generuje większy przepływ gotówki niż jest to potrzebne do sfinansowania działalności. Firmy te na ogół prowadzą dojrzałą działalność, która generuje znaczne przepływy pieniężne, ale zwiększa sprzedaż i zyski wolniej niż w nowszych branżach, takich jak technologia.

Na liście znajduje się kilka firm energetycznych, takich jak Pioneer Natural Resources Co. i Coterra Energy Inc. , których stopa dywidendy wynosi 13% i 10%. Niektóre spółki energetyczne wypłaciły nawet specjalne dywidendy w związku z wysokimi cenami ropy i gazu. Altria Group Inc., giganci telekomunikacyjni Verizon Communications Inc. i AT&T Inc. oraz producent chemikaliów Dow Inc. również mogą pochwalić się stosunkowo dużymi wypłatami przekraczającymi 5,2%.

Inwestorzy twierdzą, że akcje wypłacające dywidendę nadal odgrywają ważną rolę, nawet przy łatwo dostępnych dochodach z odsetek od obligacji. 

Akualności: Biznes i finanse

25 marca 2023 r

First Republic Bank zapłacił członkom rodziny swojego założyciela miliony dolarów za pracę u pożyczkodawcy w ostatnich latach, w tym za usługi doradcze związane ze stopami procentowymi i ryzykiem, zgodnie z publicznymi ujawnieniami, które bank przedstawił w ramach corocznych sprawozdań.

Inwestorzy wywołali wyprzedaż w Deutsche Bank i zepchnęli jednego z najważniejszych pożyczkodawców w Europie w centrum obaw o kondycję globalnego systemu finansowego.

Zmienny tydzień na Wall Street zakończył się wzrostami głównych indeksów giełdowych. S&P 500, Nasdaq i Dow zyskały odpowiednio 1,4%, 1,7% i 1,2% w ciągu tygodnia.

Microsoft zbliżył się do uzyskania zgody na planowane przejęcie Activision Blizzard w Wielkiej Brytanii za 75 miliardów dolarów, co jest znaczącym krokiem w staraniach o uzyskanie zgody organów regulacyjnych na transakcję.

Ford planuje budować 500 000 elektrycznych ciężarówek rocznie w swoim przyszłym kompleksie produkcyjnym w Tennessee.

Południowokoreańska firma LG Energy zapowiedziała, że ​​zainwestuje około 5,6 miliarda dolarów w kompleks produkujący akumulatory w Arizonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *