. Żadne informacje  zamieszczone na blogu nie stanowią zaproszenia ani oferty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie i prezentowane analizy w postaci graficznej  stanowią niezależne aktualne stanowisko autora bloga. Każda inwestycja inwestora czytelnika tego bloga na rynku papierów wartościowych , na podstawie opisów i grafik autora bloga  podejmowana jest  na wyłączne ryzyko inwestora i wiąże się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału w wyniku zmiany wycen na rynku papierów wartościowych. Jednocześnie autor bloga nie wyklucza również osiągniecie zysków w wyniku prezentowania opinii lub grafik poszczególnych walorów.Ryzyko oceny  procentowej wysokości prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku do wystąpienia potencjalnej straty należy wyłącznie do osoby podejmującej inwestycje na giełdzie papierów wartościowych.

Blog schooloftrading.pl ma na celu jedynie uświadomienie potencjalnym inwestorom czym jest gra na gpw. Swoją opinię wyraziłem w art

http://schooloftrading.pl/2015/07/22/jak-inwestowac-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-dzieci-hossy/

Inwestorze musisz wiedzieć,że nikt nie ma uprawnień do wskazań momentów kupna jak i sprzedaży papierów wartościowych. Powierzając swoje środki funduszom inwestycyjnym  np TFI i różnego rodzaju firmom ubezpieczeniowym inwestującym w  certyfikaty i inne papiery strukturyzowane, wyrażasz zgodę na to żeby decyzję inwestycyjną   dotyczącą powierzonych   środków   podjął za ciebie ktoś kto też może się mylić.

przykład wydanej rekomendacji przez dm boś link:

http://bossa.pl/analizy/rekomendacje/

i wyłaczenie za nią odpowiedzialności

{ Rekomendacje ogólne zostały sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym. Żadne informacje z zamieszczonych w powyższej tabeli nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Rekomendacje ogólne zostały sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. Przy opracowywaniu Rekomendacji ogólnych wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania Rekomendacji ogólnej. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli powyżej oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji ogólnych przedstawionych w tabeli powyżej ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacje ogólne dla potencjalnych Klientów udostępniane są nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia}

 

Znalezione obrazy dla zapytania fototapeta londyn

Masz pytanie? napisz do autora bloga mail ;  schooltrading01@gmail.com

pilna sprawa ?zadzwoń tel +48791741905

 

ZAPYTAJ  NAPISZ KOMENTARZ

Regulamin Treści Płatnych bloga schooloftrading.pl

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin – świadczenia usługi drogą elektroniczną

Usługodawca:

Schooloftrading z siedzibą 62-860 Szałe ul Klonowa 11
Blog – strona prowadzona i udostępniana w ramach, prowadzonej działalności
gospodarczej zrejestrowanej pod nazwą schooloftrading.pl

Użytkownik –
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę .
Blog schooloftrading :
stanowiący platformę treści płatnych, dostępny w ramach domeny schooloftrading.pl
administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający dostęp i korzystanie z płatnej treści
oraz bezpłatnej , zawierający cyfrowe treści i materiały .

Świadczenie usługi drogą elektroniczną
– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość)

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach bloga schooloftrading, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do usługi dostępu do płatnej treści www ,-treści lub materiałów i realizacja Usług , możliwa jest dopiero po założeniu Konta przez użytkownika i uiszczeniu przez użytkownika Opłaty za określony czas dostępu.

Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwisy płatności on-line, umożliwiające płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych , za pomocą urządzeń elektronicznych,

Opłata – opłata za korzystanie z treści należna Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Umowy o dostęp do usług zawartej z Usługodawcą, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej Umowy o dostęp do Usług.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz realizacji Umowy o dostęp do Usług.
Abonament – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z Usług na podstawie Umowy o dostęp do Usług, umożliwiający w szczególności dostęp do cyfrowych treść lub materiałów liczony:
Tydzień, Dwa tygodnie, Miesiąc

Okres Obowiązywania Abonamentu – okres, w którym możliwe jest korzystanie z danego Abonamentu wybranego i opłaconego przez Użytkownika, liczony od momentu uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za wybrany okres. Okres Obowiązywania abonamentu wygasa po upływie terminu liczonego na tydzień -trwa tydzien ,dwa tygodnie-trwa dwa tygodnie ,miesiąc-trwa miesiąc

Umowa o dostęp do Usług – umowa na świadczenie usług na odległość, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. r 14, poz. 1204, z późn. zm.) zawierana na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, w ramach której Użytkownik nabywa wybrany przez niego Abonament.

Oferta

Strona Ofertowa – strona Serwisu, za pomocą której Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu abonamentach
Do prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, wskazane jest korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, : Internet Explorer 7.0, Chrome 20, , Opera 11

Faktura

dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

II Użytkownik i zasady rejestracji

Status Użytkownika uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

Dostęp do Usług bloga schooloftrading możliwy jest po rejestracji , która może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową schooloftrading.pl

W celu dokonania rejestracji wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez panel klienta, w tym:

a) podanie adresu e-mail,

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu

Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji

III. Zasady korzystania
Usługodawca, na każde indywidualne żądanie Użytkownika, świadczy na zasadach określonych w Regulaminie Usługę dostępu do Płatnej Sekcji (stanowiącą usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.), której celem jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z zawartością Płatnej treści .
Użytkownik przed zawarciem Umowy o dostęp do Usług oraz przed dokonaniem Opłaty za wybrany Pakiet zostanie poinformowany, iż dostęp do Usług jest odpłatny.

Aktualny cennik abonamentu jest umieszczony na Stronie Ofertowej w panelu klienta.
Czas Trwania Umowy o Dostęp do Usług/ Okres Obowiązywania abonamentu.

Bieg Okresu Obowiązywania Pakietu liczony jest od chwili uiszczenia płatności za abonament. Po upływie Okresu Obowiązywania abonamentu (stosownie do wybranego przez Użytkownika Okresu Obowiązywania abonamentu), dostęp do Usług wygasza automatycznie program komputerowy.
Zawartość Płatnej Sekcji www (w tym zawarte w niej treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Usługodawca z momentem opłacenia przez Użytkownika Abonamentu, udziela Użytkownikowi zgody
na korzystanie z danej treści lub danego materiału
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim , wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapoznania się przez Użytkownika z ich treścią lub zawartością.

. Użytkownikowi w szczególności zabrania się:

a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści dostępnych odpłatnie.

Oznaczenia umieszczane na blogu schooloftrading podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Płatnych , nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

IV Dokumenty.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy   usługi płatnego dostępu do treści wydanym dla celów księgowych , na żądanie usługobiorcy, jest e -faktura. Dane do faktury usługobiorca podaje w momencie rejestracji. Rejestrując dane do faktury usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

1 Usługobiorca może żądać wystawienia faktury za zrealizowaną i opłaconą usługę w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy dostępu do płatnych treści.

2 Termin na wystawienie faktury , w sytuacji żądania wystawienia dokumentu w drodze elektronicznej , wynosi 14 dni od dnia przesłania na adres kontaktowy bloga danych do faktury usługobiorcy.

3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych usługodawcy.

V Komentarze

. W ramach Serwisu Użytkownicy (zarejestrowani i niezarejestrowani) będą mieli również możliwość zamieszczania komentarzy pod treściami dostępnymi w ramach opłaconego abonamentu
Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony schooloftrading.pl, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z bloga przez innych Użytkowników

powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

Usługodawca oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich odpłatnych treści i innych materiałów opublikowanych przez niego , objętych abonamentem.
Tresci objęte abonamentem są wyłaczną osobistą opinią usługodawcy:

. Żadne informacje zamieszczone na blogu nie stanowią zaproszenia ani oferty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie i prezentowane analizy w postaci graficznej stanowią niezależne aktualne stanowisko autora bloga. Każda inwestycja inwestora czytelnika tego bloga na rynku papierów wartościowych , na podstawie opisów i grafik autora bloga podejmowana jest na wyłączne ryzyko inwestora i wiąże się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału w wyniku zmiany wycen na rynku papierów wartościowych. Jednocześnie autor bloga nie wyklucza również osiągniecie zysków w wyniku prezentowania opinii lub grafik poszczególnych walorów.Ryzyko oceny procentowej wysokości prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku do wystąpienia potencjalnej straty należy wyłącznie do osoby podejmującej inwestycje na giełdzie papierów wartościowych.

Blog schooloftrading1 ma na celu jedynie uświadomienie potencjalnym inwestorom czym jest gra na gpw. Swoją opinię wyraziłem w art

http://schooloftrading.pl/2015/07/22/jak-inwestowac-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-dzieci-hossy/

VI Zasady płatności i udostępniania Usług.

1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem panelu klienta zamówienia dotyczące danego abonamentu bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Usługodawcę prace techniczne Serwisu.

2.. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika Abonament dokonuje on wyboru:
sposobu płatności – rodzaju płatności i metody płatności.

następujące metody płatności przy czym płatności dokonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych, tutaj dotpay.
użytkownik musi zaakceptować warunki serwisu rozliczeniowego dotpay w celu dokonania płatności.

Po dokonaniu Opłaty za Abonament, Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia.

Realizacja zamówienia, w tym udostępnienie Użytkownikowi Usługi związanej z wybranym Pakietem, następuje po , nabyciu Abonamentu i dokonaniu przez Użytkownika Opłaty za wybrany Abonament
. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.

VII. Odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług. Wypowiedzenie Umowy o dostęp do Usług.
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje uzytkownikowi bloga w takich wypadkach jak:
użytkownik, który zawarł umowę na odległość, dotyczacą świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
-dostarczania prasy
W przypadku świadczenia usługi dostarczenia treści autorskich bloga schooloftrading uzytkownik nie może  zwrócic świadczenia wzajemnego w rozumieniu z ustawy kodeks.cywilny
W przypadku rozwiązania abonamentu Dostępu do Usług (tylko za zgodą obydwu stron)Usługodawca zwraca Użytkownikowi Opłatę za abonament w części przypadającej proporcjonalnie od dnia uzgodnienia przez Usługodawcy i Użytkownika o rozwiązaniu Umowy abonamentu do dnia jego zakonczenia do upływu Okresu Obowiązywania Abonamentu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia ustania dostępu do usługi.

VIII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach dostępu do płatnych treści strony schooloftrading .pl

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu „Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej na adres schooltrading01@ gmail.com

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji a w razie braku takiego adresu na inny wskazany przez Użytkownika adres.

5. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX . Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Płatnego Abonamentu.
2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje i treści zamieszczane na blogu schooloftrading .pl były jak najwyższej jakości.

3. Usługodawca zastrzega prawo do:
zrezygnowania z prowadzenia bloga schooloftrading .pl po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

X. Polityka Prywatności – Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca

Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Koncie Użytkownika (w tym w szczególności Usługodawca nie gromadzi danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego).
dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zmian postanowień Regulaminu
Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Znalezione obrazy dla zapytania fototapeta londyn

 

KOMENTARZE PONIŻEJ

Największym wydawcą kart kredytowych jest PKO Bank Polski. Drugie miejsce zajmuje Credit Agricole, a trzecie BZ WBK – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl. Na koniec pierwszego półrocza liczba wydanych przez banki kart kredytowych wynosiła 6,2 mln.

Co kwartał zbieramy z banków dane na temat liczby aktywnych kart kredytowych. Prosimy o uwzględnienie także tych kart, które wysłano do klientów, ale nie zostały jeszcze aktywowane. Klient może taką kartę aktywować nawet w ciągu kilku miesięcy od wydania. Karta jest „uśpiona”, ale w każdej chwili klient może ją wyjąć z szuflady i zacząć używać.

Z danych zebranych po II kwartale z 19 banków wynika, że na koniec czerwca mieliśmy w portfelach 6,2 mln kart kredytowych. Największym wydawcą jest PKO Bank Polski, który obsługuje 821 tys. kart kredytowych. Drugie miejsce zajmuje Credit Agricole Bank Polska z liczbą 786 tys. plastików, a trzecie Bank Zachodni WBK z 768 tys. kart. Dla BZ WBK jest to spory skok z zestawieniu. Po I kwartale zajmował bowiem piąte miejsce

Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich)
Bank II kw. 2015
PKO BP 821 147
Credit Agricole Bank Polska 786 158
BZ WBK 768 800
Citi Handlowy 704 660
Sygma Bank 700 000
Bank Pekao SA 489 670
Santander Consumer Bank 355 830
Bank Millennium* 344 437
mBank 286 204
Bank BPH 246 000
ING Bank Śląski 208 000
Raiffeisen Polbank 175 658
Bank BGŻ BNP Paribas 104 518
Eurobank 72 234
Alior Bank 67 500
Deutsche Bank 59 210
Getin Noble Bank 48 000
Bank Pocztowy 11 279
T-Mobile UB

W szczytowym okresie Polacy mieli w swoich portfelach blisko 11 mln kart kredytowych. Kryzys finansowy i kolejne rekomendacje nadzoru spowodowały spadek liczby aktywnych kart. W ciągu 5 lat rynek skurczył się o 5 mln plastików. Największe spadki mamy już prawdopodobnie jednak za sobą.

Obecnie od każdej płatności kartą kredytową bank pobiera od punktu akceptującego karty prowizję w wysokości 0,7cc1a5c577800c0118_m3 proc. Jeśli klient zapłaci kartą debetową, bank zarabia mniej, bo 0,2 proc. Dlatego od kilku miesięcy obserwujemy wyraźne ożywienie w ofercie produktowej. Na rynek wróciły bezpłatne i tanie karty dla klienta masowego. Nie można więc wykluczyć, że w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy liczba kart kredytowych zacznie znowu rosnąć.

http://schooloftrading.pl/2015/08/26/znajdz-najlepszy-kredyt-dla-siebie/ 

http://julianzadroga.leadkredyt.pl/

fb_us_wfb_us_120

chart the company’s facebook interval Living end weekly

hourly intervalfb_us_60fb_us_360 04-09

s&p 500  chart quarterly interval

^spx_q (1)^spx_360 0909-02015r

^spx_d^spx_360 22probably

Apple Inc (AAPL.US) 112.21  +2.94 (+2.69%

aapl_us_m 08

BBY.US (+2.48%) – Best Buy Co Inc –

bby_us_w

On 05.10.15 11:25

Wraz z końcem września, zakończył się także trzeci kwartał 2015. Jak wiemy ostatni kwartał okazał się trudnym okresem dla rynku amerykańskich akcji. Indeks S&P 500 stracił –6,94%, indeks Dow Jones zanotował najgorszy kwartał od ponad 4 lat ze stratą –7,58%. Poniżej pokażemy jak to przebiegało dla poszczególnych sektorów.

Na skutek ogólnych spadków na giełdzie, wszystkie sektory zanotowały straty, z wyjątkiem jednego. Jedynym sektorem, który zanotował zysk za ostatni kwartał jest sektor Użyteczności z zyskiem w wysokości +4,16, lecz licząc od początku roku w dalszym ciągu notuje on stratę w wysokości –6,33%. Najsłabszym sektorem w ostatnich 3 miesiącach jest sektor Podstawowych Materiałów, który to zanotował stratę –23,88%, następnie sektor energii –19,89%.

Licząc od początku roku, najlepszym sektorem jest sektor Opieki Zdrowotnej, ze stratą –11,19%, najsłabszym sektorem sektor energii ze stratą –28,20% oraz sektor Podstawowych Materiałów –19,89%.

On 10/05/15 11:25

With the end of September, also he ended the third quarter of 2015. As we know last quarter turned out to be a difficult period for US equities market. The S & P 500 lost -6.94%, Dow Jones recorded the worst quarter for over 4 years with a loss of 7.58%. Below we show how it proceeded for specific sectors.

As a result of the general decline in the stock market, all sectors recorded losses, with the exception of one. The only sector which recorded a profit for the last quarter is the utilities sector with a profit of EUR 4.16, but from the beginning of the year still recorded a loss of EUR -6.33%. The weakest sector in the last 3 months is the basic materials sector, which recorded a loss -23.88%, followed by the energy sector -19.89%.

From the beginning of the year, the best sector is the Health Care sector, with a loss of -11.19%, the weakest sector of the energy sector with a loss of -28.20% and -19.89 basic materials sector%.


2015-09-01, 13:07

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ile czasu marnujemy na ściąganie” należności od znajomych i rodziny. Badanie PayPal, Money Habits Study, dotyczące podejścia i zachowań względem pieniędzy i płatności cyfrowych dowiodło, że zwracanie małych kwot za codzienne wydatki, takie jak zakupy, benzyna czy rozrywka, wciąż stanowi duży problem.

 

Od dziś, z PayPal.Me, możesz uprościć i spersonalizować ten proces, dzięki osobistemu linkowi do odbierania pieniędzy.

Zgodnie z wynikami badania, większość osób nie przepada za czekami i, pomimo popularności gotówki, płatności mobilne stają się w tym obszarze coraz popularniejsze. Z płatności P2P (peer-to-peer) korzysta coraz więcej tzw. IOU (I Owe You”). 93% respondentów nie znosi mieć długów u znajomych lub rodziny. Dzięki PayPal.Me, nie będą musieli się tym już więcej martwić. Ludzie na całym świecie są sobie winni łącznie ponad 51 miliardów dolarów w małych, niespłaconych długach u przyjaciół i rodziny. Zwracają przy tym uwagę na wpływ, jaki może to nieść dla relacji międzyludzkich. Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła bowiem, że w związku z niezapłaconymi długami straciła jakąś znajomość.

Spersonalizuj swoje pieniądze z PayPal.Me

PayPal.Me eliminuje stres związany z długiem i umożliwia szybsze odzyskanie środków – zarówno od jednej, jak i kilku osób. To przyszłość zbierania pieniędzy np. na drużynę piłkarską twojego syna czy kolację ze współpracownikami, za którą zapłaciłeś. PayPal.Me to darmowa, prosta i osobista metoda odbierania pieniędzy, pozwalająca przy tym na zaoszczędzenie czasu.

To link, który można spersonalizować własnym imieniem – np. PayPal.Me/Karol –
i wysłać do znajomych czy rodziny, w celu szybszego i prostszego odzyskania pieniędzy. To natychmiastowy, bezpieczny, unikalny link, który działa na każdym urządzeniu, niezależnie od sposobu komunikacji – smsy, e-maile, komunikator, post w social mediach, blog czy sieć. Tak jak w przypadku każdej transakcji PayPal, to bezpieczniejszy sposób płatności, a jeśli twój znajomy czy członek rodziny nie jest jeszcze jednym z setek milionów użytkowników PayPal – rejestracja zajmuje dosłownie chwilę.

Gotówka to dziś symbol dwudziestego wieku” –mówi Damien Perillat, Dyrektor Zarządzający PayPal CEE. „Korzystanie z PayPal.Me umożliwia darmowe, prostsze
i w pełni spersonalizowane zwracanie pieniędzy pomiędzy przyjaciółmi i rodziną – bez niepotrzebnej niezręczności. Myślę, że dzięki mobile movers” (technologicznym trendsetterom), P2P, zdominuje przyszłość płatności, zarówno mobilnych, jak i transgranicznych” –
dodaje.

To prostsze niż myślisz

W odróżnieniu od innych usług P2P, PayPal.Me stanie się natychmiastowo dostępny dla użytkowników na 18 rynkach. Z PayPal.Me, odbiorcy po prostu klikają w link

i logują się do PayPal aby zwrócić ci pieniądze. Nie ma potrzeby zapamiętywania adresów e-mail czy 16-cyfrowych numerów kart kredytowych. PayPal umożliwia pełną elastyczność w wysyłaniu pieniędzy – korzystając z salda PayPal, konta bankowego czy karty debetowych i kredytowych. Dane finansowe użytkowników nie są przekazywane sprzedawcy, a PayPal pokrywa 100% kosztów w przypadku nieautoryzowanych transakcji.

http://schooloftrading.pl/2015/08/26/znajdz-najlepszy-kredyt-dla-siebie/2015 - 1

Bank Zachodni WBK umożliwił klientom korzystanie z mobilnych płatności zbliżeniowych Visa opartych o chmurę i technologię HCE. Dzięki tej usłudze osoby posiadające odpowiedni smartfon mogą płacić nim we wszystkich sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale obsługujące płatności zbliżeniowe. Usługa jest zintegrowana z aplikacją bankowości mobilnej Banku Zachodniego WBK, a jej aktywacji można dokonać bezpośrednio z poziomu smartfona. Kolejne banki członkowskie Visa Europe udostępnią mobilne płatności Visa jesienią br.

Aktywacji płatności mobilnych Visa w Banku Zachodnim WBK można dokonać w łatwy i szybki sposób w smartfonie. W tym celu wystarczy z poziomu aplikacji BZWBK24 mobile wybrać opcję „Zapłać zbliżeniowo”, wskazać rachunek, do którego będzie przypisana karta, zatwierdzić regulamin, a następnie aktywować mobilną kartę Visa poprzez podświetlenie jej konturu na ekranie smartfona. Mobilnych płatności zbliżeniowych Visa można dokonywać w ponad 310 tys. terminali płatniczych, co stanowi 80% wszystkich terminali działających w Polsce. Trwają także prace nad wprowadzeniem funkcji zbliżeniowej wypłaty gotówki do sieci bankomatów.

„Udostępnienie naszym klientom mobilnych płatności zbliżeniowych Visa to ważny krok w realizacji strategii rozwoju Banku Zachodniego WBK. Dzisiaj konsumenci poszukują najbardziej praktycznych i wygodnych rozwiązań płatniczych, a na czele ich potrzeb znajduje się możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych za pomocą smartfona. Wdrażając wspólnie z Visa rozwiązanie wykorzystujące technologię HCE, oddajemy w ręce klientów narzędzie, dzięki któremu będą mogli zapłacić smartfonem w większości terminali działających w Polsce” – komentuje Błażej Mika, dyrektor Centrum Rozwoju Kart i Płatności, Bank Zachodni WBK.

„Gratulujemy Bankowi Zachodniemu WBK udostępnienia swoim klientom mobilnych płatności zbliżeniowych Visa opartych o chmurę. Jak wynika z naszych badań, trzech na pięciu polskich konsumentów jest dzisiaj zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo za pomocą smartfona w sklepach, a ponad dwie trzecie przewiduje, że za pięć lat będzie dokonywać płatności mobilnych regularnie” – komentuje Jakub Kiwior, dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe. „Jedną z głównych zalet mobilnych płatności zbliżeniowych Visa jest szeroka sieć akceptacji, która do końca 2017 r. obejmie wszystkie terminale płatnicze działające w Polsce, a do końca 2019 r. wszystkie terminale w Europie” – dodaje Jakub Kiwior.

Z mobilnych płatności zbliżeniowych Visa udostępnionych przez Bank Zachodni WBK mogą korzystać posiadacze smartfonów wyposażonych w funkcjonalność NFC (Near Field Communication) oraz system operacyjny Android w wersji 4.4 lub nowszej. Aby dokonać transakcji nie trzeba włączać aplikacji BZWBK24 mobile – wystarczy odblokować ekran smartfona i zbliżyć go do terminala. Dużą zaletą tych płatności jest to, że w momencie ich dokonywania urządzenie nie musi znajdować się w zasięgu sieci GSM. Transakcje do 50 zł odbywają się bez potwierdzenia kodem PIN, natomiast wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają potwierdzenia poprzez wpisanie na terminalu płatniczym ustanowionego przez siebie w BZWBK24 internet PIN-u.

Mobilne płatności zbliżeniowe Visa cieszą się dużym zainteresowaniem banków w Polsce – kilkanaście instytucji pracuje nad udostępnieniem usługi swoim klientom. W Europie można płacić mobilnie z Visa w ok. 3 mln terminali, a usługi takie wdrożyło już 25 banków, m.in. we Francji, w Hiszpanii, Polsce, na Słowacji, w Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Do końca roku ponad 40 kolejnych banków w Europie zapowiada wdrożenia własnych aplikacji umożliwiających dokonywanie mobilnych płatności zbliżeniowych Visa.

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku 19 ankietowanych banków uniwersalnych prowadziło 29 mln kont osobistych. W ciągu minionego roku rynek urósł o kolejny milion rachunków. W ostatnich miesiącach kilka banków rozpoczęło proces wygaszania tzw. martwych kont.7cc1a5c577800c0118_m

http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-kont-osobistych-ii-kw-2015-6551253.html

 Na koniec czerwca 2015 roku banki uniwersalne prowadziły 29 mln kont osobistych. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ROR była niższa o 1 mln. Żeby uzyskać pełniejszy obraz rynku ROR, należy doliczyć konta z banków spółdzielczych i SKOK-ów. Pierwsze prowadzą łącznie 3,6 mln rachunków, a kasy blisko 1,2 mln. Łącznie daje nam to 33,6 mln kont osobistych.

W zestawieniu brakuje kilku mniejszych graczy, m.in. Banku Smart, BIZ Banku, Meritum Banku i banków samochodowych. Instytucje te nie chcą podawać informacji na temat liczby rachunków. Łącznie prowadzą kolejne kilkaset tysięcy rachunków. Ich brak w zestawieniu nie powinien jednak zaburzyć ogólnego obrazu rynku.

Jeśli Ministerstwo Finansów zrealizuje swoje plany, już wkrótce każdy bank w Polsce będzie musiał mieć w swojej ofercie darmowe konto osobiste. Z analizy Bankier.pl wynika, że ROR za 0 zł już dziś można dostać w ponad połowie banków. Nie wszędzie jednak konto będzie bezwarunkowo darmowe. W większości przypadków brak opłat będzie możliwy tylko po spełnieniu określonych warunków.

Nowe przepisy mają być efektem dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy, która powinna zostać wdrożona najpóźniej we wrześniu 2016 roku. Urzędnicy chcą, by konsumenci legalnie przebywający na terytorium państw UE mogli bez problemów zakładać najprostsze rachunki płatnicze na terenie państw członkowskich. Ministerstwo Finansów przekonuje, że darmowy rachunek w ofercie każdego banku pomoże ograniczyć zjawisko nieubankowienia części Polaków.

W związku z zapowiedziami resortu finansów, redakcja Bankier.pl sprawdziła oferty rachunków osobistych w 23 bankach. Konto, za którego posiadanie klient nic nie zapłaci, już dziś można znaleźć w 60 proc. analizowanych instytucji. Mimo że rachunek bezwarunkowo pozbawiony opłat proponuje dziś tylko jeden bank, w pozostałych przypadkach o podobny efekt nie jest trudno – wystarczą dochody niewiele większe od minimalnej krajowej i przyzwyczajenie się do płacenia plastikiem, a nie gotówką.

Na tę chwilę regulacja jak ta przygotowywana przez Ministerstwo Finansów nie wydaje się potrzebna. Banki walcząc o klienta, posiadają oferty bez wygórowanych stawek za prowadzenie ROR-u i z realnymi warunkami bezpłatności mówi Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl. Ten projekt może jednak zapewnić większą stabilność cen w przyszłości. Trwają przecież prace nad ustawą dotyczącą pomocy dla frankowców, która już teraz jest sporna i budzi obawy, że banki przerzucą koszty przewalutowania produktów hipotecznych na klientów korzystających z podstawowych usług. Ustawa mogłaby zmniejszyć ewentualne konsekwencje dla portfeli tych ostatnich dodaje

http://schooloftrading.pl/2015/09/01/polecam-porownywarke-finansowa-nie-kupuj-kota-w-worku/

Ranking kont osobistych Bankier.pl – sierpień 2015

Lp.

Bank

Konto

Opłata

Suma

za prowadzenie rachunku za kartę płatniczą za wypłaty z bankomatów

1.

Bank BGŻ BNP Paribas  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank BPH

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank Millennium

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank Pekao  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank SMART  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

BOŚ Bank  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Credit Agricole

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

eurobank  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Getin Bank

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

ING Bank Śląski

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

mBank

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Orange Finanse »

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Plus Bank  

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

T-Mobile Usługi Bankowe

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2. Toyota Bank

2,49 zł

0 zł

0 zł

2,49 zł

3.

Raiffeisen Polbank

0 zł

3 zł

0 zł

3 zł

Volkswagen Bank

0 zł

0 zł

3 zł

3 zł

4. Alior Bank

0 zł

5 zł

0 zł

5 zł

5. BZ WBK

0 zł

7 zł

0 zł

7 zł

6.

Deutsche Bank

0 zł

10 zł

0 zł

10 zł

Bank Pocztowy

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

PKO BP I

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

7. BIZ Bank Konto osobiste

otwórz konto»

7 zł

0 zł

5 zł

12 zł

http://schooloftrading.pl/2015/08/26/znajdz-najlepszy-kredyt-dla-siebie/

7cc1a5c577800c0118_m WEJDZ W LINK POWYŻEJ  ZNAJDZIESZ COŚ CZEGO SZUKASZ.

Ruszyła kolejna promocja kredytów konsolidacyjnych w Banku BPH

2015-09-01, 14:19

W Banku BPH ruszyła druga w tym roku promocja kredytów konsolidacyjnych dla klientów indywidualnych. Podobnie jak wiosną bank zachęca niskim oprocentowaniem, wynoszącym 4,9 proc. w całym okresie kredytowania.

Od początku września każdy klient, który skonsoliduje w Banku BPH kredyt lub kredyty z innych banków lub SKOK-ów w wysokości co najmniej 5 tys. zł, otrzyma promocyjne oprocentowanie 4,9 proc.* Przenosić i łączyć można kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe czy mieszkaniowe o wartości do 200 tys. zł. Spłatę kredytu można rozłożyć nawet na 10 lat.

Koniec wakacji i jesień to okres, kiedy domowe finanse często wymagają podreperowania. Wydatki wakacyjne czy szkolne, nierzadko wymagające zaciągnięcia kredytów, mogą stanowić obciążenie dla domowego budżetu. Przeniesienie kredytów do Banku BPH i zamiana na jeden, nisko oprocentowany kredyt konsolidacyjny może obniżyć comiesięczne koszty, a gwarancja niskiego oprocentowania w połączeniu z długim okresem kredytowania umożliwią wygodną i „bez napinki” spłatę rat –mówi Maciej Marchewicz, dyrektor Biura Kredytów Konsumenckich w Banku BPH.

Promocja potrwa do 4 stycznia przyszłego roku. Wniosek o kredyt można złożyć w oddziałach lub placówkach partnerskich Banku BPH na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem bankowej infolinii. Kredyt konsolidacyjny udzielony w ramach promocji nie może być przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku BPH. Regulamin promocji „Bez napinki – edycja 2” jest dostępny na stronie internetowej bph.pl oraz w oddziałach Banku BPH.

alior Bank inwestuje w infrastrukturę IT, aby przyspieszyć wzrost i zwiększyć innowacyjność obsługi klienta

2015-09-02, 10:56

Dzięki inwestycjom w najnowsze technologie IT, Alior Bank może szybciej rozwijać swój biznes, zwiększyć efektywność operacyjną oraz wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, oferując najbardziej innowacyjne usługi.

Alior Bank, jeden z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce, wdrożył rozwiązania F5 Networks, zapewniające bezpieczeństwo i dostępność krytycznych aplikacji biznesowych. Inwestycje w najnowsze technologie umożliwiają realizację planów rozwoju biznesu, optymalizacji kosztów i zapewniania lepszego zwrotu z inwestycji.

Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku mówi:

„Sektor bankowy bardzo szybko się zmienia, dlatego tak ważne jest dla nas zapewnienie najlepszej oferty klientom, zarówno w oddziałach, jak i w Internecie. Od samego początku inwestycje w najnowsze technologie stanowią podstawę naszej strategii biznesowej. Musimy być innowacyjni, przewidywać potrzeby rynku i elastycznie na nie reagować. Dzięki temu możemy dostarczać usługi, stawiające w centrum klienta – czyli to, co odróżnia nas od konkurencji. F5 jest gwarantem, że nasze usługi będą zawsze najwyższej jakości i będą dostępne wszędzie, zawsze i na każdym urządzeniu.”

Alior Bank wdrożył rozwiązanie do zarządzania lokalnym ruchem F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) by uprościć, zautomatyzować i dostosować aplikację do zmieniających się warunków. Zastosowano również technologię F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM) zapewniającą kompleksową ochronę aplikacji w oparciu o wdrożone reguły bezpieczeństwa sieciowego. Oba rozwiązania działają na platformie F5 VIPRION Application Delivery Controller (ADC), dzięki czemu uzyskano elastyczność wynikającą z modułowej budowy oraz dużą skalowalność.

Technologia F5 będzie kluczowa w kontekście efektywnego zarządzania bardzo szybko rosnącą bazą klientów. Tylko w I kwartale 2015 roku bank zwiększył swoje przychody o 25% (do 520 mln zł ), swój zysk o 34%. , Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm), zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

Do sukcesu banku w dużej mierze przyczyniło się innowacyjne podejście do usług bankowości internetowej. Nawiązanie strategicznej współpracy z T-Mobile Polska, polskim oddziałem Deutsche Telekom, zaowocowało stworzeniem unikalnej na rynku oferty wspólnych usług i produktów bankowych.

Jest to pierwsza tego typu współpraca w Europie. T-Mobile posiada dostęp do usług finansowych oraz bankowości online Alior Banku i może je oferować swoim klientom. Natomiast Alior może oferować swoje usługi do bazy klientów T-Mobile. Do tej pory z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już ponad 500 tys. klientów.

Współpraca pomiędzy Alior Bankiem i F5 Networks stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi bankowości internetowej.

Niedawne wyniki badań zaprezentowane przez agencję social media We Are Social wskazały, że udział urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów) w całości polskiego ruchu internetowego wzrósł o 277%, w porównaniu do 39% na świecie.

Ten wzrost potwierdza dobrą reputację polskich usług bankowości online. Według Ministerstwa Skarbu, Polska znajduje się na szóstym miejscu w Europie pod względem popularności tego typu usług – wyprzedzając m.in. Niemcy, Danię czy Irlandię.

Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager w F5 Networks mówi:

„Alior Bank w pełni rozumie rolę innowacyjnych aplikacji internetowych, ich bezpieczeństwa i dostępności w procesie obsługi klienta, jak również jest świadomy wzrastającego znaczenia urządzeń mobilnych. Alior Bank jest organizacją śmiało patrzącą w przyszłość, a F5 jest dumne, że może wspierać bank w procesie dynamicznego wzrostu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.”

wejdz na stronę i załóz konto zero kosztów , zamów kartę kredytową .Potrzebujesz pożyczki wystarczy kliknąć w wygraną usługę

http://schooloftrading.pl/2015/08/26/znajdz-najlepszy-kredyt-dla-siebie/

Santander Consumer Bank promuje lokatę na 2 lata

2015-09-01, 14:13

Santander Consumer Bank po raz kolejny zachęca do długoterminowego oszczędzania. Tym razem klienci poszukujący lokat ze stałym oprocentowaniem na 24 miesiące mogą liczyć na 2,7% w skali roku. To obecnie jedna z lepszych propozycji wśród lokat na ten okres czasu.

Dwuletni depozyt Zysk+ Wzrost od dziś promowany jest w ramach kampanii reklamowej.

Minimalna kwota pozwalająca na otwarcie lokaty Zysk+ Wzrost wynosi 1 000 zł. Santander Consumer Bank nie pobiera opłat i prowizji za otwarcie oraz prowadzenie lokaty. Oferta dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 6 sierpnia 2015 r.

Lokaty Santander Consumer Banku są dostępne w ponad 270 oddziałach Banku na terenie całej Polski oraz za pośrednictwem Contact Centre i Internetu. Informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie internetowej www.santanderconsumer.pl. Pomocą służą również doradcy w oddziałach Banku oraz na specjalnie

dedykowanej infolinii.

Od 1 września br. nowa oferta jest promowana w ramach kampanii telewizyjnej. Spoty reklamowe będą emitowane na antenie 51 programów, w tym m.in. TVP 1, TVP 2, TVN 24 i Polsat News.

Kredyt hipoteczny MdM w nowej odsłonie w PKO Banku Polskim

2015-09-01, 13:41

1 września weszły w życie nowe regulacje dotyczące programu Mieszkanie dla Młodych. Większa szansa na pierwsze mieszkanie dla osób nie posiadających zdolności kredytowej, znaczne ulgi dla rodzin wielodzietnych, większe metraże oraz możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym to niektóre z nowości.

Program MdM, polegający na udzieleniu z budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego wsparcia poprzez spłatę części kredytu, działa już w znowelizowanej formule. – Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Pakiet rozwiązań ujęty w znowelizowanej ustawie znacznie rozszerza grono potencjalnych beneficjentów, dlatego spodziewamy się wzrostu zainteresowania oferowanym przez nas kredytem hipotecznym MdM – mówi Agnieszka Krawczyk,Dyrektor Departamentu Produktów Bankowości Hipotecznej.

Najważniejsze zmiany dotyczą rynku, na którym można nabyć nieruchomość, jej rodzaju oraz grup, które mogą skorzystać z Programu. Od teraz Program obejmuje:

  • nowo wybudowane mieszkania i domy na rynku pierwotnym,
  • mieszkania i domy na rynku wtórnym,
  • mieszkania i domy powstałe w wyniku adaptacji i przebudowy,
  • dofinansowanie wkładu własnego będzie także dostępne dla członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Rozszerzona została również grupa osób, które mogą zostać objęte Programem MdM: osoby nie posiadające zdolności kredytowej mogą skorzystać z programu wraz z dowolną, wskazaną przez nich osobą, a nie jak było to do tej pory z członkiem najbliższej rodziny. Oznacza to, że np. osoby pozostające w nieformalnych związkach mogą wraz z partnerem starać się o kredyt. Nowelizacja ustawy znosi także niektóre ograniczenia wobec rodzin wielodzietnych. W przypadku rodzin wychowujących trójkę i więcej dzieci zniesiony został obowiązek „pierwszego zamieszkania”. Oznacza to także, że mogą one w momencie ubiegania się o kredyt być właścicielami innej nieruchomości i starać się o większe lokum, by poprawić jakość i komfort życia. Inne zmiany dla rodzin wielodzietnych to m.in. zniesiony limit wieku, co oznacza że z pomocy będą mogły skorzystać osoby które przekroczyły 35. rok życia, a także zwiększenie powierzchni lokali mieszkalnych objętych dopłatą z 50 do 65 mkw.

Zwiększona została również wysokość finansowania wkładu własnego, która będzie zależna od liczby dzieci wychowywanych w rodzinie ubiegającej się o kredyt i będzie obliczana następująco:

  • 10% tzw. wartości odtworzeniowej – dla osób i rodzin bezdzietnych,
  • 15% tzw. wartości odtworzeniowej – dla osób i rodzin z jednym dzieckiem,
  • 20% tzw. wartości odtworzeniowej – dla osób i rodzin z dwójką dzieci (obecnie 15%),
  • 30% tzw. wartości odtworzeniowej – dla wychowujących co najmniej troje dzieci (obecnie 20%).

PKO Bank Polski uczestniczy w programie MdM od stycznia 2014 roku. Od tamtej pory Bank udzielił ok. 6,5 tys. kredytów hipotecznych MdM o wartości ok. 1,2 mld zł, z czego niemal 1,5 tys. o wartości ok. 279 mln zł w I półroczu 2015 roku. Klienci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o kredycie mieszkaniowym MdM przed wizytą w oddziale PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej https://www.pkobp.pl/klienci-indywidu…>

Rynek bankowości internetowej – II kw. 2015

2015-09-08, 12:58

Najwięcej aktywnych klientów bankowości internetowej ma PKO Bank Polski. Drugie miejsce należy do mBanku, a trzecie do ING Banku Śląskiego – wynika z danych zebranych przez serwis PRNews.pl.

Odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie udzieliło 17 banków. Łącznie mają podpisane umowy o korzystanie z bankowości internetowej z 29 mln klientów indywidualnych. Oczywiście tych danych nie można przekładać 1:1 z liczbą ludności kraju czy klientów w bankach. Trzeba mieć na uwadze, że wiele osób jest klientami kilku czy nawet kilkunastu banków, więc informacje te się dublują. Dodatkowo są tu wliczone nie tylko konta osobiste, ale także inne produkty umożliwiające logowanie do bankowości internetowej – na przykład karty kredytowe czy kredyty.

leungchopan, YAY Foto

Dane o liczbie aktywnych użytkowników bankowości internetowej podało nam 13 banków. Aktywny klient to w naszym zestawieniu osoba, która przynajmniej raz w miesiącu korzysta z bankowości internetowej logując się do swojego ROR. Łącznie 13 banków ma 12 647 tys. takich klientów.

Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)

Bankiem, który posiada najwięcej aktywnych klientów bankowości internetowej jest PKO Bank Polski. Do konta loguje się regularnie aż 3,2 mln osób. Z drugiej jednak strony ma też największą liczbę osób, które mają podpisane umowy, ale nie korzystają z internetu. To ponad 4,2 mln klientów detalicznych. Z bankowości internetowej aktywnie korzysta więc 43 proc. osób mających taką możliwość.

Drugie miejsce zajmuje mBank z liczbą 1,8 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej, a trzecie ING Bank Śląski, z którego usług internetowych aktywnie korzysta 1,7 mln klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że spośród ogólnej puli klientów internetowych ING ma procentowo więcej aktywnych niż mBank. W mBanku spośród wszystkich umów aktywnych jest 50 proc., a w ING Banku 62 proc.

Z danych Związku Banków Polskich opublikowanych po I kwartale 2015 roku wynika, że zapewniony dostęp do bankowości internetowej ma już 26 milionów indywidualnych klientów banków, 13,6 mln z nich aktywnie korzysta z tej możliwości.

opracowanie ważne dla prawników

http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/badania/07/Ekspertyza_naukowa_dla_ZBP.pdf

46. Jak przedstawiono powyżej, bezskuteczność klauzul niedozwolonych następuje z mocy prawa i ex tunc. Powoduje to brak związania konsumenta postanowieniem abuzywnym zawartym we wzorcu umowny lub konkretnej umowy z mocą wsteczną i do wywołania tego skutku nie musi zapaść orzeczenie sądu, a jedynie muszą zostać spełnione przesłanki art. 3851 k.c. Brak obowiązywania danej klauzuli w konkretnym stosunku umownym doprowadza do powstania luki w treści stosunku zobowiązaniowego. W zależności od treści postanowienia uznanego za niedozwolone, luka spowodowana jego bezskutecznością może zostać wypełniona przez odpowiednie przepisy prawa o charakterze dyspozytywnym (w przypadku konieczności zmiany wzorca zob. rozważania poczynione w pkt V). Stanie się tak jednak jedynie wówczas, gdy istnieją w systemie obowiązującego prawa przepisy dyspozytywne, które dotyczą kwestii regulowanych odmiennie w postanowieniu uznanym za klauzulę niedozwoloną. W innych przypadkach luka powstała w treści wzorca nie może zostać uzupełniona w powyższy sposób. 47. Zarówno w świetle kodeksu cywilnego (art. 3851 § 2 k.c.), jak i w świetle dyrektywy 93/13/EWG nie ulega jednak wątpliwości, że umowa w pozostałym zakresie obowiązuje, nawet po wyeliminowaniu z niej klauzuli niedozwolonej i to także wówczas, gdy luka tym spowodowana nie zostanie wypełniona przez przepisy o charakterze dyspozytywnym. Zwrócić uwagę jednakże należy na pewne odmienności polskiego rozwiązania prawnego w stosunku do tekstu dyrektywy 93/13/EWG. Zgodnie bowiem z art. 3851 § 2 k.c. jeżeli postanowienie umowy zgodnie z art. 3851 § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Art. 6 ust. 1 oraz motyw 21 dyrektywy 93/13/EWG przewidują natomiast, że nieuczciwe warunki nie będą wiążące dla konsumenta, ale umowa w pozostałej części będzie dla stron wiążąca, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków, uzależniając tym samym utrzymanie mocy wiążącej umowy wyłącznie w tych przypadkach gdy jest to możliwe po wyeliminowaniu niedozwolonego postanowienia umownego. Takiego warunku utrzymania mocy obowiązującej umowy po eliminacji klauzuli polski ustawodawca expressis verbis nie przewiduje. Wydaje się jednak, że minimalny charakter dyrektywy, a także jej cel nie pozwalają na konstruowanie zarzutu sprzeczności polskiego rozwiązania z prawem unijnym. Dodatkowych argumentów dostarcza orzecznictwo TSUE wskazujące, że skoro konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu na stopieńpoinformowania, w związku z czym godzi się on na postanowienia umowne sformułowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść39, to brak jest uzasadnienia, by wraz z uznaniem jednego lub kilku postanowień za klauzule niedozwolone, wzorzec w pozostałym zakresie przestał obowiązywać. Dalsze obowiązywanie umowy, bez postanowienia uznanego za klauzulę niedozwoloną, powinno być dla przedsiębiorcy dodatkową sankcją zniechęcającą do zamieszczania postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych i umowach zawieranych z konsumentami. 48. Na gruncie art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13//EWG Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący i zmierza do zastąpienia formalnej równowagi praw i obowiązków stron, ustanowionej w umowie, równowagą rzeczywistą, która przywraca równość stron 40 . Taka wykładnia Trybunału oznacza, że nie byłoby dopuszczalne wprowadzenie rozwiązań krajowych, które zezwalałyby sądowi krajowemu, przy stwierdzeniu klauzuli niedozwolonej w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, na uzupełnienie rzeczonej umowy poprzez zmianę treści owego warunku41 . Takie uprawnienie sądu krajowego przyczyniłoby się bowiem do wyeliminowania zniechęcającego skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez zwykły brak stosowania takich nieuczciwych warunków wobec konsumentów, ponieważ wciąż byliby oni skłonni do stosowania rzeczonych warunków ze świadomością, że nawet gdyby miały one zostać unieważnione, to umowa może jednak zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, tak aby zagwarantować w ten sposób interes rzeczonych przedsiębiorców42 . 49. Podsumowując, przepisy prawa polskiego nie dają sądom uprawnienia do zastępowania postanowień uznanych za klauzulę niedozwoloną innymi postanowieniami. Celem prawodawcy unijnego było bowiem, by umowa obowiązywała dalej, ale bez postanowienia uznanego za niedozwolone, co stanowić ma dodatkową sankcję dla przedsiębiorcy, by zniechęcić go do stosowania postanowień niedozwolonych. Skutkiem uznania klauzuli za niedozwoloną jest zatem dalsze obowiązywanie wzorca umowy, jednak już bez postanowienia abuzywnego. 39 Zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia: 27 czerwca 2000 r. w sprawach połączon